БСП: Правим всичко възможно да увеличим минималната заплата

БСП ще нап­равим всичко, което е по силите ни, за да облек­чим живота на всяко едно бъл­гар­ско семейс­тво. Смятаме, че пен­сиите трябва да се вдиг­нат. Ще нап­равим и всичко въз­можно да се увеличи минимал­ната работна зап­лата или поне да има необ­лагаем минимум, за да бъде под­помог­нато всяко едно бъл­гар­ско семейс­тво, защото положението в цялата страна е тежко.” Това заяви членът на Изпъл­нител­ното бюро на БСП Борис­лав Гуцанов в предаването „Офан­зива“ по Nova News.

Взели сме мерки, за да не оставим магазините празни, така че дори и да въз­ник­нат протести от страна на превоз­вачите, хората могат да са спокойни, че ще имат дос­тъп до всички необ­ходими стоки”, категоричен бе Гуцанов.

Пред­седателят на тран­с­пор­т­ната комисия заяви, че всеки един управ­ляващ трябва да е готов да поема отговор­ности и изрази надежда, че до 18-ти чрез диалог ще бъде решен проб­лема с превоз­вачите, за да не се стига до по-сериозни стачки, които биха зат­руд­нили живота в страната.

Според Гуцанов тол сис­темата е от 2020-та година и още тогава е тряб­вало да бъде въведена в път­ната мрежа на цялата страна. Но след въз­ник­нали тогава  протести, правител­с­т­вото е решило да отложи въп­рос­ното решение с 3 месеца, а в пос­лед­с­т­вие това продъл­жава да е така вече 2 години.

В момента от тол сис­темата се събират около 280 млн. лева от леките автомобили и близо 160 млн. от теж­котовар­ните, а необ­ходимите пари за ремонт на пътищата са 1.2 млрд. Трябва да има солидар­ност и по-голямата част от так­сите да се събират от теж­котовар­ните автомобили”, каза народ­ният пред­с­тавител от „БСП за Бъл­гария“.

Най-важното нещо за Бъл­гария е да бъдат осигурени най-добрите цени на газ – независимо от кой дос­тав­чик ще бъде тя. Също така да бъдат възоб­новени раз­говорите с „Газ­п­ром”, защото ние повече от 40 години зареж­даме от тях и до момента не сме видели по-добра въз­мож­ност. Сега ще дой­дат 2 тан­кера с втеч­нен газ, но те са за 1 месец и по-важно е какво ще правим след това“, категоричен бе Гуцанов.

В зак­лючение той каза, че за БСП е най-важно да имаме сигур­ност в дос­тав­ките, както и да пол­з­ваме гориво на въз­можно най-ниската цена, защото това е ключово за бъл­гар­с­ката икономика и нашата сигурно. „Когато говорим за азер­ски газ също трябва да знаем, че една част и по-точно 45% от него е руски газ. Ние можем да вземем мак­симум 1 млрд. от азер­с­кия газ, но необ­ходими са ни още 2.5 млрд. и е важно откъде ще ги вземем тях”, допълни Гуцанов.