Петков нямало да подписва нищо със Скопие

Петков нямало да подписва нищо със Скопие

Премиерът Кирил Пет­ков няма да посещава скоро Скопие и няма да под­писва нищо със север­номакедон­с­ката страна. Това заяви начал­никът на кабинета на министър-председателя Лена Борис­лавова. „Няма да има скорошно посещение, тъй като нямаме документ, върху който можем да работим по Договора за доб­росъсед­с­тво, каза по БНТ Борис­лавова. Тя пот­върди, че докато бъл­гар­с­ката страна не види стъпки, които са свър­зани с изпъл­нение на критериите за спиране на дис­к­риминацията на бъл­гар­с­кото мал­цин­с­тво, няма да има нап­редък по свалянето на ветото за преговорите на Скопие с ЕС. На въп­рос на водещия, че очак­ванията на бъл­гар­с­кото общес­тво са Пет­ков да не под­писва нищо със Скопие, Борис­лавова заяви: „Премиерът също под­черта, че няма в момента очак­ване, дори когато на дневен ред беше тази кон­ферен­ция, да се под­пише, защото не сме готови с този протокол по Договора“.

Меж­дув­ременно, на кон­ферен­ция в БАН, вицеп­резиден­тът Илияна Йотова Бъл­гария не може да каже „да“ за член­с­т­вото на Репуб­лика Северна Македония в ЕС, докато страната ни няма дос­татъчно гаран­ции, раз­писани в кон­к­ретен и значещ документ на европейско ниво, който да бъде взет пред­вид във всяка една стъпка по пътя на преговорите.

По думите ѝ , за съжаление, в Репуб­лика Северна Македония все повече се зат­вър­ж­дават, включително на най-високо ниво, антибъл­гар­с­ките позиции и няма никакво желание за диалог, предаде БТА.