Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 131, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Вицепремиерът Нинова нареди строг контрол срещу спекулата при антикризисните мерки

Вицепремиерът Нинова нареди строг контрол срещу спекулата при антикризисните мерки

Вицепремиерът Нинова нареди строг контрол срещу спекулата при антикризисните мерки

Не бива да допускаме нелоялни търговци да се опитват да трупат печалби на гърба на народа“, заяви лидерката на левицата

Минис­търът на икономиката и индус­т­рията Кор­нелия Нинова нареди на Комисията за защита на пот­ребителите (КЗП) и на Дър­жав­ната комисия по стоковите борси и тър­жищата (ДКСБТ) да изгот­вят план за строг кон­т­рол и недопус­кане на спекула с цените след влизане в сила на антик­ризис­ните мерки на правител­с­т­вото.

Не бива да допус­каме нелоялни тър­говци да се опит­ват да трупат печалби на гърба на народа“, заяви тя.

Освен икономичес­кия и социален ефект, част от мер­ките са насочени към изс­вет­ляване на биз­неса и намаляване на сивия сек­тор – такава е мяр­ката 0% ДДС на хляба.

Искам всички струк­тури на Комисията и Аген­цията да нап­равят план за строг кон­т­рол – да не се пречи на корек­т­ните фирми, но тези, които спекулират с цени и укриват данъци, да усетят цялата строгост на закона. Комисията за защита на пот­ребителите и Дър­жав­ната комисия по стоковите борси и тър­жищата да под­гот­вят методика, по която да се отчита ефек­тът от мер­ките след 01.07.2022 г., как се отразяват те на пот­ребител­с­кото тър­сене и на цените“, допълни тя.

По-рано по Нова ТВ проф. Румен Гечев от БСП комен­тира: „Антиин­ф­лацион­ните мерки са свър­зани с парич­ната и фис­кал­ната политика. С тях се защитават биз­несът и домакин­с­т­вата от инф­лацията, в този смисъл те са дейс­т­вия срещу инф­лацията. Нав­сякъде в Европейс­кия съюз се дават преки или кос­вени помощи.“ Така народ­ният пред­с­тавител от „БСП за Бъл­гария“.

По думите му правител­с­т­вото не е закъс­няло с тези и мерки и припомни, че вече имаше една актуализация на бюджета, в която бяха продъл­жени мер­ките от ковид кризата. „Така че бъл­гар­с­кото правител­с­тво е взимало мерки така, както и другите членки на ЕС“, каза още той.

Хубаво е, че се намери баланс на този етап, но Бъл­гария се прос­тира според чер­гата си“, заяви социалис­тът и допълни: „Ние не можем да печатаме пари повече от ограниченията, които ни налага Парич­ният съвет, тоест трябва бъдат добре балан­сирани интересите и биз­несът да понесе промените на пазара.“ По думите му биз­несът няма вина за това, което се случва с енер­гий­ните носители, но и дър­жавата ни няма пряка вина за тези раз­вития.

България

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

Секторът с най-много оплаквания е леката промишленост

Работещите стават все по-малко в Бъл­гария, но нарушенията на тех­ните права не намаляват…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Археолози търсят ранния храм на Дионис на Перперикон

Започ­наха таз­годиш­ните археологически проуч­вания на свещения скален храм, съоб­щава проф. Николай Овчаров.На Пер­перикон през това лято ще раб…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака, че къс­ните начални часове на двата основни корта в Лон­дон на прак­тика прев­ръщат “Уим­бъл­дън“ в тур­нир на зак­рито. С…

Прочети още:

Loading...

Свят

Шойгу: Западът доставя оръжия на Киев, за да удължи конфликта

Колек­тив­ният Запад иска да продължи кон­ф­ликта в Украйна, затова продъл­жава да извър­шва мащабни дос­тавки на оръжие за Киев, заяви минис­търът …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...