Украинци пробват работа в Областна администрация- Хасково

Четирима украин­ски бежанци, пребиваващи с временна зак­рила на територията на област Хас­ково, са насочени от Регионал­ната служба по заетостта да бъдат наети в Облас­тна админис­т­рация — Хас­ково. Това съоб­щиха от дър­жав­ната управа след заседание на Кризис­ния облас­тен цен­тър.

Става дума за двама мъже и две жени. С тях вече са нап­равени интер­вюта. Дали ще бъдат наети и допъл­нителна кон­к­ретика за работ­ните места ще стане ясно до 1 юли, когато започва вече приетата Регионална прог­рама за заетост.

От началото на вой­ната в Украйна на територията на област Хас­ково са регис­т­рирани и преминали 608 украин­ски граж­дани. Жените са били 300, децата — 167, мъжете — 141, по данни на МВР — Хас­ково.