Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 131, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Президентът: Правителството да не се крие зад НС по темата “Македония“. Протоколът не отчита нашия интерес

Президентът: Правителството да не се крие зад НС по темата “Македония“. Протоколът не отчита нашия интерес

Президентът: Правителството да не се крие зад НС по темата “Македония“. Протоколът не отчита нашия интерес

ГЕРБ и ПП се съюзиха за власт, Америка и Франция взеха на ръчно управление Борисов и Петков, категорични са от ВМРО

Истин­с­ката защита на бъл­гар­с­ките интереси в преговорите с РСМ зависи от двус­т­ран­ния протокол, а той не дава дос­татъчно гаран­ции за нашия интерес, заяви президен­тът Румен Радев.

ЕС ще срав­нява с него дали се изпъл­няват критериите за член­с­тво от страна на Скопие, аргумен­тира се дър­жав­ният глава.

Той призова Минис­тер­с­кият съвет да не се крие зад Народ­ното съб­рание по темата “Македония“.

Въп­росите за властта да не измес­тят фокуса от положението на бъл­гарите, посочи президен­тът.

Нямаше да получим френ­с­кото пред­ложение, което е най-доброто до момента, ако Бъл­гария не беше отс­тояла ветото в два съвета за раз­ширяване с ясна позиция миналата година. Нашите европейс­ките пар­т­ньори вече споделят тази позиция — че въп­росът за граж­дан­с­ките права, за тях­ното отс­тояване и защита не може да бъде само двус­т­ранен между РСМ и Бъл­гария, а трябва да бъде издиг­нат на ниво ЕС.“, комен­тира пред жур­налисти дър­жав­ният глава Румен Радев.

Той нап­рави призив бъл­гар­с­ките политици да не бър­зат да обявяват историческа победа, защото промяната в кон­с­титуцията не е пос­лед­ната, а пър­вата крачка по пътя на интег­рация.

Трябва да е ясно, че този процес се базира на два важни документа — пър­вият е преговор­ната рамка, който е ангажимент и се раз­работва от ЕС. Вторият е двус­т­ран­ният протокол, който е наш ангажимент и се залага като нераз­делна част от преговор­ната рамка.“

Радев уточни, че под­к­репя френ­с­кото пред­ложение като преговорна рамка, но то зависи от двус­т­ран­ния протокол, а по думите му той не дава дос­татъчна гаран­ция за нашите интереси.

Към момента пред­лаганият двус­т­ранен протокол не дава дос­татъчни гаран­ции за защита на нашия интерес“, заяви Радев.

Той призова Минис­тер­с­кия съвет да не се крие зад Народ­ното съб­рание, а всички отговорни инс­титуции да залагат лип­с­ващите аргументи в двус­т­ран­ния протокол.

Призовавам отговор­ните инс­титуции да заложат лип­с­ващите параметри в този двус­т­ранен протокол, защото ако той не бъде актуализиран самата преговорна рамка се обез­с­мисля, тя е рамка. Призовавам Минис­тер­ски съвет да не се крие зад НС, той е водещата инс­титуция и очак­ваме да вземе ясни и отговорни решения“, под­черта Радев.

Той нап­рави и призив към политиците в РСМ.

Обръщам се към политиците в РСМ: време е за политическо лидер­с­тво и да се носи отговор­ност в името на бъдещето, защото пътят към Европа е път нап­ред, а не назад“, заяви Радев.

Бъл­гар­с­ките политици да не бър­зат да обявяват историческа победа за Северна Македония, тъй като френ­с­кото пред­ложение е само преговорна рамка. Най-важното е да бъде осъв­ременен двус­т­ран­ният протокол между Бъл­гария РСМ, който ще поз­воли да бъдат защитени правата на нашите сънарод­ници в запад­ната ни съседка, под­черта Радев.

По думите му истин­с­ката защита на бъл­гар­с­ките интереси, на културно-историческото ни нас­лед­с­тво, на промяната на учеб­ниците и табелите, на реабилитацията на жер­т­вите зависи от съдър­жанието на този двус­т­ранен протокол.

Той е наш ангажимент. Изработва се от нас заедно с РСМ и се залагат като нераз­делна част от преговор­ната рамка. Именно чрез него ЕС ще следи какво точно да изис­ква и да защитава в дъл­гия процес на преговорите. Към момента пред­лаганият двус­т­ранен протокол не защитава дос­татъчно и не дава дос­татъчни гаран­ции за нашия интерес“, под­черта няколко пъти Румен Радев.

 

ВМРО с остра позиция срещу ГЕРБ и ПП

ГЕРБ и ПП изтър­гуваха Македония за власт. Ето това е новата коалиция след вота довечера! Америка и Фран­ция взеха на ръчно управ­ление Борисов и Пет­ков.

Това се случи след заяв­лението на ГЕРБ, изречено от лидера Бойко Борисов: „Даваме зелена свет­лина за Македония! Премиерът има нашите гласове. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на извън­реден брифинг в цен­т­ралата на пар­тията.

Свидетели сме на един страх­лив премиер!, каза още Борисов.

“Френ­с­кото пред­ложение за Северна Македония е много добро. Вяр­вам на Мак­рон и на ЕС“, заяви Борисов вчера.

Според ВМРО Бойко Борисов не само запя в един глас с основ­ния си архив­раг Кирил Пет­ков, но и отк­рито призна, че на „големите бат­ковци“ от Америка и Европа не се отказва нищо. А очевидно това е само началото. Дали новият проект на големите бат­ковци от Америка и Европа не е управ­лен­ска коалиция ГЕРБ-ПП след пред­с­тоящите избори?

ВМРО продължи: „Неуважами г-да Борисов и Пет­ков, какво точно се промени в политиката по отношение на Бъл­гария от страна на политиците в Скопие, че си поз­волявате да под­пишете документ, който реално унижава, принизява и унищожава всичко бъл­гар­ско? Не само в Македония, но и тук, в Бъл­гария. Говорите за двус­т­ран­ния протокол, в който ще има гаран­ции за изпъл­нение на условията. А кой ще гаран­тира това изпъл­нение при вече стар­тирала процедура по присъединяване към ЕС?

ВМРО са категорични: Сега по същес­тво да Ви обяс­ним защо извър­ш­вате национално предател­с­тво, под­пис­вайки френ­с­кото пред­ложение.

Лип­сата на нап­редък е очевидна

Лип­сата не само на реален, но и на какъвто и да е нап­редък е очевидна, но въп­реки това френ­с­кото пред­ложение говори един­с­т­вено в бъдеще време за „важ­ността за пос­тигане на осезаеми резул­тати и доб­росъвес­тно прилагане двус­т­ранни споразумения“.

КАРЕ:

Брюк­сел­ски „кон­г­рачулей­шън” за Бойко

Еврокомисарят по раз­ширяването Оливер Вар­хеи благодари на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че под­к­репил френ­с­кото пред­ложение за решаване на спора между Бъл­гария и Северна Македония. 

Вар­хеи определя решението като историческо за Европа и Скопие. “Очак­ваме днес правител­с­т­вото да нап­рави необ­ходимите пред­ложения към пар­ламента, за да може Европа да продължи нап­ред“, написа еврокомисарят в Туитър.

КАРЕ:

Властта отказа пред­ложението на Борисов, пос­тави му условия

Правител­с­т­вото отказа пред­ложението на Бойко Борисов първо Минис­тер­с­кият съвет да одобри фор­мулата на френ­с­кото пред­седател­с­тво, която да отпуши процеса по присъединяване на Северна Македония към ЕС, като решението след това да поеме към Народ­ното съб­рание и да получи под­к­репата на 59-те депутати от ГЕРБ-СДС.

Това се раз­бра от комен­тар на начал­ника на кабинета и говорител на правител­с­т­вото Лена Борис­лавова пред “Днев­ник“. Тя каза, че премиерът Кирил Пет­ков няма да отс­тъпи от вече многок­ратно обявяваната фор­мула за решението за Македония — да мине първо през пар­ламен­тар­ната комисия по вън­шна политика, след това през пленар­ната зала, където да получи широка под­к­репа и след това през Минис­тер­с­кия съвет.

“Важно е Борисов да нареди на неговите 59 депутати да отидат на работа за актуализацията на бюджета и за законите по плана за въз­с­тановяване и устой­чивост“, комен­тира Борис­лавова пред “Днев­ник“.

България

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

Секторът с най-много оплаквания е леката промишленост

Работещите стават все по-малко в Бъл­гария, но нарушенията на тех­ните права не намаляват…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Археолози търсят ранния храм на Дионис на Перперикон

Започ­наха таз­годиш­ните археологически проуч­вания на свещения скален храм, съоб­щава проф. Николай Овчаров.На Пер­перикон през това лято ще раб…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака, че къс­ните начални часове на двата основни корта в Лон­дон на прак­тика прев­ръщат “Уим­бъл­дън“ в тур­нир на зак­рито. С…

Прочети още:

Loading...

Свят

Шойгу: Западът доставя оръжия на Киев, за да удължи конфликта

Колек­тив­ният Запад иска да продължи кон­ф­ликта в Украйна, затова продъл­жава да извър­шва мащабни дос­тавки на оръжие за Киев, заяви минис­търът …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...