Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 188, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Галъп“: Над 41% не искат предсрочни избори

Галъп“: Над 41% не искат предсрочни избори

Галъп“: Над 41% не искат предсрочни избори

Цените са по-важни от европейските ценности за повечето българи, сочи „Евробарометър“

41,3% от пъл­нолет­ните бъл­гар­ски граж­дани споделят, че по-скоро не са съг­ласни да има нови пред­с­рочни избори. 26,5% са на обрат­ното мнение. По отношение на оставка на правител­с­т­вото бъл­гарите не са тол­кова категорични, но дори и там изг­лежда, че нежеланието за оставка все още над­делява, макар и с малко — 39,8% срещу 36,7%.

Това са обоб­щенията от изс­лед­ване на „Галъп интер­нешънъл бол­кан“ проведено от 2 до 10 юни сред 806 пъл­нолетни бъл­гари по метода „лице в лице“. Теренът обх­ваща само час­тично политичес­ките сът­ресения от пос­лед­ните сед­мици, но е показателен за устой­чивите фонови нас­т­роения в общес­т­вото ни, посоч­ват от аген­цията.

Дейс­т­вията на Слави Трифонов са дошли всъщ­ност на фона на осезаемо общес­т­вено нежелание за нови резки политически движения — общес­т­веният фон не е в полза на нови избори и дори на правител­с­т­вени промени. Новото френ­ско пред­ложение за Северна Македония пък е дошло на фона на продъл­жаващо категорично убеж­дение, че Скопие не е нап­равило дос­татъчно, за да бъде премах­ната бъл­гар­с­ката „спирачка“.

Мнозин­с­т­вото от потен­циал­ните гласоподаватели на всички пар­ламен­тарно пред­с­тавени пар­тии, смята, че РС Македония не е нап­равила дос­татъчно, сочи „Галъп“.

Според друго изс­лед­ване, обнарод­вано паралелно, под­дър­жането на цените трябва да бъде водещо, дори ако се отразява на защитата на общите европейски цен­ности, смятат 70 на сто от бъл­гарите, учас­т­вали в проуч­ване на „Евробарометър“, предаде БТА.

За срав­нение този отговор се споделя от 39 на сто от останалите учас­т­ници в допит­ването от ЕС. Защитата на свободата и демок­рацията като европейски цен­ности трябва да бъде цел, дори ако се отразява на раз­ходите за живот, заявяват 59 на сто в ЕС. У нас на това мнение са 28 на сто.

Попитани дали могат да пос­рещ­нат пос­къп­ване на храните, в ЕС готов­ност изразяват 39 на сто, докато у нас този отговор се споделя от едва 10 процента от учас­т­ниците. Не са готови 59 на сто в ЕС и 87 на сто от бъл­гарите, показва проуч­ването.

Мненията на учас­т­ниците се раз­личават чув­с­т­вително при отговорите на въп­роса за отношението им към отделни страни. Към Русия в ЕС положително мнение изразяват 10 на сто, а отрицателно — 85 на сто. В Бъл­гария положителни мнения дават 49 на сто, а отрицателно — 43 на сто. В ЕС 58 на сто имат положително отношение и 27 на сто — отрицателно мнение, за САЩ. У нас 40 на сто се отнасят към САЩ положително, а 53 на сто — отрицателно.

Попитани как оценяват това, че страната им е част от ЕС, 65 на сто от европей­ците са доволни, докато у нас такъв отговор дават едва 47 на сто от учас­т­ниците, сочат дан­ните от допит­ването.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Иля Ивашка елиминира първата ни ракета и смълча “Арена Армеец“

Иля Ивашка елиминира първата ни ракета и смълча “Арена Армеец“

Григор Димит­ров загуби от Иля Ивашка с 3:6, 6:7(3) и беше елиминиран рано-рано от тур­нира Sofia Open 2022. Тенисис­тът от Беларус, ко…

Прочети още:

Loading...

Свят

Русия приема официално новите територии в петък на церемония в Кремъл

Русия приема официално новите територии в петък на церемония в Кремъл

Тържественото подписване на договорите за присъединяване ще се проведе в Георгиевската зала на Големия кремълски дворец

“В петък, в Геор­гиевс…

Прочети още:

Loading...