БСП призова новото мнозинство да не блокира парламента и да се гласува актуализацията на бюджета

БСП призова новото мнозинство да не блокира парламента и да се гласува актуализацията на бюджета

Социалистите подозират, че ГЕРБ, ДПС, ИТН и „Възраждане” не саботират избора за нов председател на НС и правилата за шеф на КПКОНПИ

За пореден път ставаме свидетели на саботаж на бъл­гар­с­кия пар­ламент от страна на новата управ­ляваща коалиция „Въз­раж­дане“, ДПС, „Има такъв народ“ и ГЕРБ.“ Това каза пред­седателят на пар­ламен­тар­ната група на „БСП за Бъл­гария“ Георги Свилен­ски на брифинг след проваления кворум в Народ­ното съб­рание.

Днес (вчера – бел. ред.) на Пред­седател­ски съвет беше пос­тавен въп­роса в пред­варител­ната прог­рама да отпадне точ­ката за избор на пред­седател на Народ­ното съб­рание и точ­ката за пред­лагане на процедурни правила за избор на пред­седател на Комисията за противодейс­т­вие на коруп­цията. Както и вчера казахме, това са причините, поради които новото управ­ляващо мнозин­с­тво не желае пар­ламен­тът да фун­к­ционира“, посочи той.

Свилен­ски обърна внимание и че вече 8 дни след свалянето на пред­седателя на Народ­ното съб­рание Никола Мин­чев, новата коалиция няма кан­дидат за пред­седател. „Новото управ­ляващо мнозин­с­тво ГЕРБ, „Въз­раж­дане“, ДПС и ИТН хвър­лят дър­жавата в хаос“, добави социалис­тът.

По неговите думи днес е тряб­вало да бъде приет законът за европейс­ките сред­с­тва, касаещ 2,5 млрд. евро за бъл­гар­с­ките семейс­тва и бъл­гар­с­кия биз­нес,  да бъдат приети избор­ните правила за пред­седател на КПКОНПИ и да  бъде изб­ран пред­седател на бъл­гар­с­кия пар­ламент.

Свилен­ски посочи и друго: „До края на сед­мицата тряб­ваше да бъде приет бюджетът на Дър­жав­ното общес­т­вено осигуряване, за да може бъл­гар­с­ките пен­сионери да получат своите пен­сии. Това нещо явно няма да се случи. До края на сед­мицата тряб­ваше да бъде приет бюджетът на НЗОК. И това вероятно няма да се случи. До края на след­ващата сед­мица трябва да бъде приет Дър­жав­ния бюджет. Той вероятно ще бъде бламиран или ще бъде засипан с пред­ложения, които ще го нап­равят неиз­пъл­ним“.