Знакови социалисти първи призоваха БСП да напусне преговорите с Петков за нов кабинет

Прилепването към тандема ПП – ДБ е пълна абдикация от борбата за друг, спасителен път за България, категорични са те

Изявени лич­ности от левицата призовават ръковод­с­т­вото на БСП незабавно да напусне преговорите за със­тавяне на ново правител­с­тво с ПП и ДБ и повече да не влиза в коалиционни взаимоот­ношения с тези фор­мации. Те излязоха със специална дек­ларация, изп­ратена до медиите. Ней­ният фокус е изгон­ването от страната на руски дип­ломати. Според тях това е “крещящо погаз­ване на изкон­ния национален интерес на Репуб­лика Бъл­гария за градивни отношения с Русия в добри и в трудни времена“.

“Трогател­ното въз­х­валяване на “забележител­ните качес­тва“ на премиера Пет­ков и без­п­рекос­лов­ното прилеп­ване към тан­дема ППДБ са пълна абдикация от бор­бата за друг, спасителен за страната път на раз­витие — този на социал­ната, национал­ноот­говорна и суверенна бъл­гар­ска дър­жава“, се посочва още в документа.

“Ако и този път ръковод­с­т­вото на БСП остане глухо за нашия призив, въп­росът за нова, автен­тична бъл­гар­ска левица става неот­ложен“, предуп­редиха социалис­тите.

Те определиха като „безоч­лива лъжа” твър­дението, че нямало да се дос­тави „дори един пат­рон” на украин­с­ката армия бяха многок­ратно и категорично опровер­гавани от най-отговорни пред­с­тавители на произ­водителите и дос­тав­чиците на оръжие, пос­рещани от Нинова с поред­ната демон­с­т­рация на без­пар­донна наг­лост!

Според 17-те социалисти „трогател­ното въз­х­валяване на “забележител­ните качес­тва“ на премиера Пет­ков и без­п­рекос­лов­ното прилеп­ване към тан­дема ППДБ са пълна абдикация от бор­бата за друг, спасителен за страната път на раз­витие — този на социал­ната, национал­ноот­говорна и суверенна бъл­гар­ска дър­жава”.

Социалис­тите са категорични, че т. нар. социални пос­тижения, с които се кичи ръковод­с­т­вото, не заб­луж­дават никого за истината, че това е цинич­ният начин за влас­тово “напазаруване“ на БСП от страна на ПП и спон­сорите им, така че пар­тията и левицата да бъдат превър­нати без­личен под­г­лас­ник на тях­ната национално предател­ска коалиция!

Призоваваме ръковод­с­т­вото на БСП незабавно да напусне преговорите за със­тавяне на ново правител­с­тво с ПП и ДБ, и повече да не влиза в коалиционни взаимоот­ношения с тези фор­мации”, сред които са проф. Свет­лана Шарен­кова, Юрий Асланов, Георги Пирин­ски, Михаил Миков, Кос­тадин Пас­калев, проф. Ваня Доб­рева, Велис­лава Дърева, Велиана Хрис­това, Георги Божинов, проф. Захари Захариев, Калоян Пар­гов, Валери Жаб­лянов и други.