Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) СЕМ не избра шеф на БНТ, Кошлуков остава до процедура по нов избор

СЕМ не избра шеф на БНТ, Кошлуков остава до процедура по нов избор

СЕМ не избра шеф на БНТ, Кошлуков остава до процедура по нов избор

Съветът за елек­т­ронни медии не успя да излъчи генерален дирек­тор на Бъл­гар­с­ката национална телевизия и при трите гласувания днес. Нито един от кан­дидатите не успя да събере три гласа от членовете на СЕМ, предаде репор­тер на БГНЕС. За да бъде изб­ран нов генерален дирек­тор на общес­т­вената телевизия, той трябва да получи най-малко три гласа от със­тава на СЕМ. Процедурата се прек­ратява при три провалени опита.

По закон докато бъде обявена нова процедура за избор, генерален дирек­тор остава нас­тоящият — Емил Кош­луков.

Кан­дидатите за поста бяха осем: Сашо Диков, Ирина Велич­кова, Сашо Йов­ков, Василена Матакева, Емил Кош­луков, Венелин Пет­ков, Красимир Ангелов и Свет­лана Божилова. През пос­лед­ните два дни СЕМ изс­луша кон­цеп­циите им за раз­витие на общес­т­вената телевизия.

СЕМ не успя да избере генерален дирек­тор на БНТ при пър­вото гласуване. Членовете на СЕМ очер­таха проб­лемите и предиз­викател­с­т­вата пред БНТ, свър­зани с финан­сирането, отчет­ността и проз­рач­ността, модер­низацията, прив­личането на аудитория, необ­ходимостта от реформи.

- Емил Кош­луков получи 1 глас “за“ и 4 “против“.

- Венелин Пет­ков също получи 1 глас “за“ и 4 “въз­дър­жал се“.

- Ирина Велич­кова има 1 глас “за“, 2 “против“ и 2 “въз­дър­жал се“.

След едночасово заседание, СЕМ проведе второ гласуване и отново не избра кан­дидат. Симона Велева нап­рави ново пред­ложение — Сашо Диков. Резул­татите от гласуването са след­ните:

- Емил Кош­луков 1 глас “за“ и 4 “против“

- Венелин Пет­ков — 2 гласа “за“, 3 “въз­дър­жал се“

- Сашо Диков — 2 гласа “за“, 3 “въз­дър­жал се“

На третото заседание от 13:55 часа членовете на СЕМ препот­вър­диха гласовете си:

- Емил Кош­луков: 1 глас “за“ и 4 “против“

- Венелин Пет­ков: 2 гласа “за“, 3 “въз­дър­жал се“

- Сашо Диков: 2 гласа “за“, 3 “въз­дър­жал се“.

Съветът избира дирек­тор на Национал­ната телевизия, тъй като ман­датът на нас­тоящия ръководител Емил Кош­луков прик­лючва на 10 юли.

България

Икономика

Култура

Северняшкият ансамбъл грабна сребърен приз в Южна Корея

Север­няш­кият ансам­бъл за народни песни и танци “Иван Вълев“ — Плевен е отличен със сребърен приз от меж­дународ­ния тан­цов кон­курс в Южна Коре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие