СЕМ не избра шеф на БНТ, Кошлуков остава до процедура по нов избор

СЕМ не избра шеф на БНТ, Кошлуков остава до процедура по нов избор

Съветът за елек­т­ронни медии не успя да излъчи генерален дирек­тор на Бъл­гар­с­ката национална телевизия и при трите гласувания днес. Нито един от кан­дидатите не успя да събере три гласа от членовете на СЕМ, предаде репор­тер на БГНЕС. За да бъде изб­ран нов генерален дирек­тор на общес­т­вената телевизия, той трябва да получи най-малко три гласа от със­тава на СЕМ. Процедурата се прек­ратява при три провалени опита.

По закон докато бъде обявена нова процедура за избор, генерален дирек­тор остава нас­тоящият — Емил Кош­луков.

Кан­дидатите за поста бяха осем: Сашо Диков, Ирина Велич­кова, Сашо Йов­ков, Василена Матакева, Емил Кош­луков, Венелин Пет­ков, Красимир Ангелов и Свет­лана Божилова. През пос­лед­ните два дни СЕМ изс­луша кон­цеп­циите им за раз­витие на общес­т­вената телевизия.

СЕМ не успя да избере генерален дирек­тор на БНТ при пър­вото гласуване. Членовете на СЕМ очер­таха проб­лемите и предиз­викател­с­т­вата пред БНТ, свър­зани с финан­сирането, отчет­ността и проз­рач­ността, модер­низацията, прив­личането на аудитория, необ­ходимостта от реформи.

- Емил Кош­луков получи 1 глас “за“ и 4 “против“.

- Венелин Пет­ков също получи 1 глас “за“ и 4 “въз­дър­жал се“.

- Ирина Велич­кова има 1 глас “за“, 2 “против“ и 2 “въз­дър­жал се“.

След едночасово заседание, СЕМ проведе второ гласуване и отново не избра кан­дидат. Симона Велева нап­рави ново пред­ложение — Сашо Диков. Резул­татите от гласуването са след­ните:

- Емил Кош­луков 1 глас “за“ и 4 “против“

- Венелин Пет­ков — 2 гласа “за“, 3 “въз­дър­жал се“

- Сашо Диков — 2 гласа “за“, 3 “въз­дър­жал се“

На третото заседание от 13:55 часа членовете на СЕМ препот­вър­диха гласовете си:

- Емил Кош­луков: 1 глас “за“ и 4 “против“

- Венелин Пет­ков: 2 гласа “за“, 3 “въз­дър­жал се“

- Сашо Диков: 2 гласа “за“, 3 “въз­дър­жал се“.

Съветът избира дирек­тор на Национал­ната телевизия, тъй като ман­датът на нас­тоящия ръководител Емил Кош­луков прик­лючва на 10 юли.