Най-силните русофилски настроения са в БСП

Сред избирателите на БСП са най-силните наг­ласи за съюз с Русия, сочи изс­лед­ване на „Алфа Рисърч“, проведено пред пър­вата половина на юни по поръчка на софийс­кия Инс­титут „Отворено общес­тво“. 56% от сим­патизан­тите на БСП са за съюз с Русия, а 21% за съюз с НАТО и ЕС. Близки до тези резул­тати показ­ват и сим­патизан­тите на „Въз­раж­дане“ — 49% за съюз с Русия и 17% за съюз с НАТО и ЕС. При новата пар­тия „Бъл­гар­ски въз­ход“ тези данни са 38% за Русия и 25% за НАТО и ЕС.

Очак­вано на обрат­ния полюс са дес­ните пар­тии, където лидер е коалицията „Демок­ратична Бъл­гария“ — 96% от ней­ните сим­патизанти са за съюз с НАТО. При „Продъл­жаваме промяната“ 68% са за съюз с НАТО и ЕС, 14% са за съюз с Русия. „Има такъв народ“ също е с евроат­лан­тически теж­нения — 65% срещу 13% за съюз с Русия, а при ГЕРБ процен­тите са 58 на 12 в полза на Запада.

Сред привър­жениците на ДПС доминира групата на хората, които не могат да преценят или не дават отговор — 48%, докато близо 23% се изказ­ват в под­к­репа на съюз с НАТО и ЕС, а 21% са за съюз с Русия.

В национален план над 39% от анкетираните заявяват, че Бъл­гария трябва да се позиционира в съюз със страните от НАТО и ЕС в случай на ново раз­деление в Европа подобно на това от времето на Студената война. За съюз със страни като Русия и Беларус се обявяват 23% от запитаните, а близо 7% биха пред­почели друг вариант на поведение на страната. Хората, които не могат да преценят или не отговарят на въп­роса, са близо 31%.

Интересно е, че през април на въп­рос на „Алфа Рисърч“ „Къде е мяс­тото на Бъл­гария във вън­ш­нополитически план?“ 63% от анкетираните са казали „В ЕС и НАТО“, „В съюз около Русия“ са отговорили 15%, а 22% са били без мнение.