Социалистът международник Евгени Кирилов написа спомените си „Между две епохи”

Издател­с­тво „Захарий Стоянов” пусна от печат книгата на дъл­гогодиш­ния кул­турен деец, дип­ломат и политик Евгени Кирилов. Под заг­лавието „Между две епохи – през пог­леда на учас­т­ник и свидетел на събитията”. И в епохата на социализма, и в епохата на прехода съд­бата е отредила на Евгени Кирилов шанса да бъде учас­т­ник в ключови за нашата дър­жава процеси. Завър­шил анг­лийска езикова гим­назия в Плов­див и висше инженерно образование в Гер­мания, а по-късно и Дип­ломатическа академия в Мос­ква, още от началото на дип­ломатичес­ката му кариера става учас­т­ник в мащаб­ната под­готовка за отбеляз­ването на 1300-годишнината на бъл­гар­с­ката дър­жава, а като кул­турен аташе в САЩ – и в процесите за кул­турно отваряне към света и за въз­с­тановяване на връз­ките на бъл­гар­с­ката емиг­рация с Отечес­т­вото. По-късно ръководи Меж­дународ­ната дирек­ция към Комитета за кул­тура и е на ръководни длъж­ности в Меж­дународ­ната фон­дация „Люд­мила Жив­кова” (днес „Св. Св. Кирил и Методий). Като пос­ланик на Бъл­гария в ЮНЕСКО в края на 80-те и началото на 90-те години се изявява като един от най-способните пред­с­тавители на плеядата блес­тящи бъл­гар­ски специалисти по многос­т­ранна дип­ломация и кул­турни връзки. От 1995 г. е депутат от БСП в четири пос­ледователни със­тава на Народ­ното съб­рание и един от водещите меж­дународ­ници от средите на БСП – оглавявал е Съвета по вън­шна политика към НС на БСП, учас­тва в работата на Съвета на Европа и Интер­пар­ламен­тар­ния съюз. От 2005 е наб­людател, а от 20072014 г. е член на Европейс­кия пар­ламент, където си извоюва името на ярък защит­ник на бъл­гар­с­кия национален интерес. И днес, когато е сред доайените на дип­ломатичес­ката гил­дия, Евгени Кирилов има какво да раз­каже за живота си в двете епохи с тех­ните предиз­викател­с­тва, плюсове и минуси, с пос­тиженията и греш­ките им. Нес­лучайно в пред­говора на книгата неговият приятел и колега пар­ламен­тарист – извес­т­ният историк проф. Анд­рей Пан­тев пише, че за автора това е изповед в ней­ното метафорично и кон­к­ретно съдър­жание. Проф. Пан­тев напомня, че Кирилов интуитивно, но чрез раз­нолики поз­нания стига до прог­нози, които можем да определим като „малки”, но изумителни проз­рения. „И у нас, и в Европа, той вярва на идеалите на Отечес­т­вото, въп­реки кос­мополит­ната си същ­ност и образование”, зак­лючава проф. Пан­тев.

Д-р Теофан Гер­манов