Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) „Социалистите са оптимисти за съставянето на кабинет

„Социалистите са оптимисти за съставянето на кабинет

Социалис­тите са по-скоро оптимисти за със­тавянето на кабинет с пър­вия ман­дат, заяви заместник-председателят на пар­ламен­тар­ната група на “БСП за Бъл­гария“ Филип Попов в ефира на БНТ. По думите му нещата, които обединяват сегаш­ните пар­т­ньори във властта са повече от тези, които ги раз­делят. „В противен случай нямаше смисъл да правим опит за със­тавяне на кабинет и продъл­жаване живота на този пар­ламент. Политиките, които ни обединяват в голяма част вече бяха анон­сирани — бор­бата с коруп­цията, съдеб­ната реформа, продъл­жаване на пакета социални мерки в помощ на бъл­гар­с­ките граж­дани и биз­неса“, комен­тира Попов.

“Сега залагаме срок от половин година, защото това е минимал­ния срок да бъдат изпъл­нени най-налeжащите за Бъл­гария законоп­роекти — по Плана за въз­с­тановяване и устой­чивост, бюджета за 2023 год. и редица други“, обясни Попов.

“За БСП е важно да запазим тем­пото в социал­ната област. Като социална пар­тия ние искаме да защитим интереса на широк кръг от бъл­гар­с­ката общес­т­веност. Беше прието да продължи политиката по реор­ганизация на пен­сион­ната сис­тема. В коалицион­ното споразумение пър­вата стъпка е извър­шена сега от юли, а след­ващата ще бъде от октом­ври.“ Това заяви народ­ният пред­с­тавител от “БСП за Бъл­гария“ проф. Румен Гечев в ефира на BG on AIR.

Ние сме национално отговорна пар­тия и за нас е важно кое е по-полезно за дър­жавата ни. Защото някои каз­ват, че за социалис­тичес­ката пар­тия щеше да е по-добре да скъса конеца и да отиде на избори, но това щеше да означава хвър­ляне на страната в хаос“, комен­тира депутатът от левицата.

България

Икономика

Култура

Северняшкият ансамбъл грабна сребърен приз в Южна Корея

Север­няш­кият ансам­бъл за народни песни и танци “Иван Вълев“ — Плевен е отличен със сребърен приз от меж­дународ­ния тан­цов кон­курс в Южна Коре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие