Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

Секторът с най-много оплаквания е леката промишленост

Работещите стават все по-малко в Бъл­гария, но нарушенията на тех­ните права не намаляват, съобщи вчера вицеп­резиден­тът на КНСБ Тодор Капитанов, предаде БГНЕС. В цен­т­ралата на син­диката беше пред­с­тавен док­лад за нарушаване на правата на трудещите се.

Данни от „Главна инс­пек­ция по труда“ показ­ват, че реализираните проверки за нарушения на трудовото законодател­с­тво за 2021 г. са 40 788, а нарушенията — 187 712. Към 2020 г. броят им е бил съот­ветно 37 145 и 153 739. Това означава, че при всяка една проверка от Инс­пек­цията се регис­т­рират минимум четири нарушения, каза Капитанов. „Няма събота и неделя, няма Велик­ден, няма други официални праз­ници. Всички тези нарушения са само регис­т­рираните, колко са нерегис­т­рираните можем само да пред­полагаме, сигурно са хиляди. Трудовото законодател­с­тво е едно от най-нарушаваните в Бъл­гария“, под­черта вицеп­резиден­тът на син­дикал­ната организация.

Сиг­налите за нарушения, пос­тъпили в струк­турите на КНСБ, са 2043 на брой, което показва увеличение спрямо миналата година. Сиг­налите в КНСБ през 2021 г. са в сферата за неиз­п­лащане на работни зап­лати — 27,5 %, работно време, почивки и отпуски — 22,8 %, нес­паз­ване на осигурителни права — 17,7 %, здравос­ловни и безопасни условия на труд — 15,1 %, нарушения на колек­тивно трудово договаряне — 11 %, нарушения на син­дикални права — 4 %, сиг­нали за нарушения, свър­зани с изпол­з­ването на социални мрежи от работ­ниците и служителите — 1,8 %.

Сек­торът с най-много сиг­налите за нарушения е леката промиш­леност — 14,4 %, след­ван от сек­торите на услугите и тър­говията — 14 %, здравеопаз­ване — 9,7 % и туризъм и хотелиер­с­тво — 6,4 %. Най-голямата част от подаващите сиг­нали са между 46 и 55-годишна въз­раст — 31,6 %. Това е въз­растта, в която хората стават син­дикални членове и припоз­нават син­диката в бор­бата, която осъщес­т­вява, комен­тира Капитанов.

Част от сиг­налите за нарушения, свър­зани с неиз­п­лащането на работни зап­лати, са неиз­п­лащане след прек­ратяване на трудовия договор — 29,3 %, забавяне на изп­лащане на трудови въз­наг­раж­дения — 21,8 % и зап­лащане на „зап­лата в плик“ — 18,8 %.

Най-много сиг­нали, свър­зани с работ­ното време, са нарушения на пол­з­ване на правото на отпуск — 42,5 %, полагане на извън­реден труд извън законовите раз­поредби — 25,1 % и нарушения на меж­дуд­невна и меж­дусед­мична почивка — 13,2 %.

България

Икономика

Култура

Северняшкият ансамбъл грабна сребърен приз в Южна Корея

Север­няш­кият ансам­бъл за народни песни и танци “Иван Вълев“ — Плевен е отличен със сребърен приз от меж­дународ­ния тан­цов кон­курс в Южна Коре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие