Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 103, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България

Вицепрезидентът: Никой няма право да изтрива националната ни памет

Вицепрезидентът: Никой няма право да изтрива националната ни памет

Ако добре поз­наваме историята си, никой няма да дръзва да я пренаписва, да краде бъл­гар­ски исторически страници, да се опитва да под­вежда нашите меж­дународни пар­т­ньори. Никой няма право да изт­рива национал­ната ни памет.“ Това заяви вицеп­резиден­тът Илияна Йотова на церемонията по наг­раж­даване на победителите в Национал­ния ученически кон­курс „Моите родови корени от Македония и Одрин­ска Тракия“, организиран от Бъл­гар­с­кото сдружение на родовете от Македония в пар­т­ньор­с­тво с Исторически факул­тет на СУ „Св. Климент Охрид­ски“.

Имаме още нес­вър­шена работа, трябва да градим по-амбициозно бъл­гар­ско лоби на меж­дународ­ната сцена“, посочи Йотова. Тя отново припомни твър­дата и кон­сен­сусна бъл­гар­ска позиция – Бъл­гария ще свали ветото за…

Прочети още…

Президентски съветник: Зад искането за нов КСНС за РСМ прозира желанието за промяна на позицията ни

В своя позиция глав­ният сек­ретар на Президента на Репуб­ликата Димитър Стоянов заяви: „Едно от приетите пред­ложения по което се пос­тигна съг­ласие на Кон­сул­татив­ния съвет по национална сигур­ност, проведен на 10 януари 2022 г., е:

“Даването на съг­ласие за започ­ване на преговори за член­с­тво на Репуб­лика Северна Македония в ЕС да не се обвър­зва със срокове, а с пос­тигане на реални резул­тати, включително и по отношение на правата на македон­с­ките бъл­гари.“

Какви и кои са пос­тиг­натите…

Прочети още…

Кирил Петков ни заплаши с висш американски чиновник, твърдят от ДПС

Недопус­тимо за премиер и политик поведение си е поз­волил Кирил Пет­ков спрямо една пар­ламен­тарна пар­тия — зап­лашил ДСП: “Аз вас ще ви оправя“ и изпол­з­вал авторитета на зам.-държавния сек­ретар: “Джеймс ОБраян е името на човека, до три седмици очаквайте новини!”.Кирил Петков използва името на висш служител на Държавния департамент на САЩ за разправа с политическите опоненти.Това разкри ДПС на извънреден брифинг в парламента.Петков замеси Джеймс ОБраян, ръководител на служ­бата за…

Прочети още…

Кошмар: Арест на траурен агент за незаконни погребения на възрастни хора, настанени в хосписи

Кошмар: Арест на траурен агент за незаконни погребения на възрастни хора, настанени в хосписи

• Извър­ш­вани са фал­шиви кремации на починалите

• Случаят отново пос­тавя въп­роса за условията в час­т­ните и дър­жав­ните домове за стари хора

Столич­ните полицаи работят за изяс­няване на случай на мащабна схема за нерег­ламен­тирани пог­ребения. Сиг­нал за отк­рити гробове на в мес­т­ност край София е получен в Девето РУ-СДВР на 23 май от мес­тен жител.

Пред­п­риети са незабавни полицейски дейс­т­вия. Извър­шен оглед, отк­рити са пог­ребани тела на починали.

Образувано е досъдебно произ­вод­с­тво…

Прочети още…

Вицепремиерът Нинова нареди строг контрол срещу спекулата при антикризисните мерки

Вицепремиерът Нинова нареди строг контрол срещу спекулата при антикризисните мерки

Не бива да допускаме нелоялни търговци да се опитват да трупат печалби на гърба на народа“, заяви лидерката на левицата

Минис­търът на икономиката и индус­т­рията Кор­нелия Нинова нареди на Комисията за защита на пот­ребителите (КЗП) и на Дър­жав­ната комисия по стоковите борси и тър­жищата (ДКСБТ) да изгот­вят план за строг кон­т­рол и недопус­кане на спекула с цените след влизане в сила на антик­ризис­ните мерки на правител­с­т­вото.

Не бива да допус­каме нелоялни тър­говци да се опит­ват да трупат…

Прочети още…

България

Икономика

Спорт

Гриша Ганчев: Стадионът беше разменна монета, но предишните управници ми намазаха ските

Гриша Ганчев: Стадионът беше разменна монета, но предишните управници ми намазаха ските

Без модерна база клубът е обречен , твърди собственикът на ЦСКА

От ЦСКА пуб­ликуваха пъл­ното видео със соб­с­т­веника на клуба Гриша Ган­чев, койт…

Прочети още:

Loading...

Свят

Триковете на САЩ в Азия удариха на камък

В международната общност няма място за провокации чрез искането за участие на Тайван в Световната здравна асамблея, заявиха от Радио „Китай”...

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Eдва 10% от нивите ни са с наши сортове жито

Eдва 10% от нивите ни са с наши сортове жито

В съседни страни на Бъл­гария от земедел­ците се изис­ква задъл­жителен процент от засяването да е с „родни семена“, казва доц. Галин Геор­гиев

Зе…

Прочети още:

Loading...