Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 209, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Гости Петър Волгин: 1 процент забогатели от прехода срещу 99 процента опропастени от него

Петър Волгин: 1 процент забогатели от прехода срещу 99 процента опропастени от него

Нека в началото кажа ясно едно — хората, или поне голяма част от тях, искат промяна. Видяхме това по време на многохиляд­ните протести в началото на годината. И не ставаше дума само за протест срещу високите сметки на тока. Хората негодуваха и продъл­жават да негодуват срещу политичес­ката сис­тема като цяло, срещу правилата на живот, заложени от политико-икономическия елит. Тези правила фаворизират единия процент спечелили от прехода богаташи и са крайно нес­п­равед­ливи по отношения на останалите 99 процента бъл­гари, които сме екс­п­лоатирани и принудени да плащаме сметки, нап­равени от други. Ето този нес­п­равед­лив модел трябва да бъде променен. Това е модел, при който политичес­ките пар­тии изразяват не интересите на раз­лични групи граж­дани, а всички обс­луж­ват интересите на олигар­хията. Вземете нап­ример току-що прик­лючилото управ­ление на ГЕРБ. Да сте забелязали някой олигарх да пос­т­рада по време на тех­ния ман­дат. Да, някои едри биз­нес­мени имаха извес­тни проб­леми, но не защото са нарушавали законите, а защото не желаеха да влязат в ГЕР­Бер­с­ките коруп­ционни схеми. И изобщо като цяло олигах­рията си живееш доста добре през пос­лед­ните четири години. Основ­ните жер­тви на олтара на финан­совата стабил­ност пак бяха нап­равени от обик­новените хора, чиито зап­лати и пен­сии бяха зам­разени. Бун­тът на хората е насочен срещу този модел. Срещу кас­тата на свръх­богатите и обс­луж­ващите интересите им политици.

Допус­кам, че някой би ми въз­разил по след­ния начин: “Ама какъв бунт, какъв протест? Я пог­лед­ните кои пар­тии влязоха в парламента.Това са пар­тиите на статук­вото. Ако хората наис­тина искаха промяна, щяха да гласуват за съв­сем нови политически струкури и за нови лица.“ Така, ако ние живеехме в нор­мална дър­жава хората наис­тина щяха да пос­тъпят по този начин. Само че ситуацията в нашата дър­жава съв­сем не е и не беше нор­мална. Основ­ният стремеж на хората беше чрез гласуването си да мах­нат ГЕРБ от властта, за да спрат без­въз­в­рат­ното затъване на дър­жавата в тресавището на абсурда. Хората не са глупави, макар че понякога се твърди обрат­ното, и прек­расно раз­бираха, че за да бъде мах­нат ГЕРБ, трябва да се гласува за основни опозиционни сили, а не за някоя от десет­ките миниатюрни пар­тийки без никакъв шанс за влизане в пар­ламента. Това, че въз­мутени от политиката на ГЕРБ хора са гласували за БСП, нап­ример, съв­сем не означава, че си дър­жат пор­т­рета на Станишев на стената. Тук става дума за съв­сем рационален протес­тен вот, имащ за цел досега управ­лявалите повече да не управ­ляват. Така че нека пар­тиите, които сега ще със­тавят т.нар. прог­рамно правител­с­тво, не се заб­луж­дават. Хората ги изп­ратиха в пар­ламента не защото тол­кова ги обичат, а защото управ­лявалата през пос­лед­ните четири години пар­тия съв­сем им беше опротивяла.

Ако бъл­гар­с­ките пар­тии не искат окон­чателно да опротивеят на всички, те трябва да раз­берат, че дър­жавата ни има нужди от радикални промени — във всички сфери. Общата философия на тези радикални промени е ясна — раз­биване на пороч­ния модел, при който огром­ната част от общес­т­вения ресурс отива в ръцете на свръх­тън­ката и свръх­богата привилегирована каста. Общес­тво, изг­радено върху все по-задълбочаващо се неравен­с­тво, няма никакво бъдеще. Когато имаш 1 процент богаташи и 99 процента прог­ресивно обед­няващо население, може да има протести и бун­тове, но не и стабил­ност. Ето защо, ако политичес­ките лидери имат дори и малко стратегическо мис­лене, трябва да нап­равят всичко въз­можно, за да бъде променен този крайно нес­п­равед­лив модел. Не го ли нап­равят, съв­сем скоро ще се окажат на бунището на историята.

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мени­джърът на Ман­чес­тър Юнай­тед Оле Гунар Сол­с­кяер обясни какво е казал на фут­болис­тите си на почив­ката на мача срещу Аталанта. “Чер­вените д…

Прочети още:

Loading...

Свят

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

САЩ разрешиха трета доза „Модерна“ и втора „Джонсън и Джонсън“

Расте натис­кът върху бол­ниците в Обединеното крал­с­тво. С близо 50 000 случая н…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Влошаването на качеството на хранене отново ще ни нареди на първо място в ЕС по сърдечно-съдови заболявания и свързани с храненето болести

„З…

Прочети още:

Loading...