Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 103, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Гости (2) Действието на кристалите

Действието на кристалите

Крис­талите са изпол­з­вани в изкус­т­вото фън шуй от векове по раз­лични начини, като основ­ната им задача е да прив­личат положителна енер­гия в дома.

От лечение до защита и декорация, те са необик­новени и пред­почитани от китайс­кото учение именно заради специфич­ните виб­рации, които съз­дават. Вижте как да изпол­з­вате крис­талите у дома,  какво е тях­ното дейс­т­вие и къде трябва да бъдат раз­положени, за да бъдат най-полезни.

Интересни факти за крис­талите

Думата крис­тал идва от гръц­ката „krystallos“, което значи „зам­ръз­нала свет­лина“. Намерени са изс­лед­вания на сан­с­к­рит свър­зани с аст­рологията,  датиращи още от 400 г. пр. н.е., които правят сложни наб­людения върху произ­хода и силата на крис­талите. Свойс­т­вата им са изучавани от много кул­тури по света, включително в  Южна Америка, Египет, Тибет, дори Атлан­тида.  В Китай фън шуй също изпол­зва силата на крис­талите. В древ­ното изкус­тво те имат задачата да урав­новесяват енер­гиите, които носят в себе си 5-те основополагащи елемента – вода, земя, огън, метал и дърво. Също така всеки крис­тал има свой ефект, който се проявява най-силно, когато е пос­тавен в определена зона на дома.

За да прив­лечем любов

Розовият кварц е извес­тен като крис­талът на любовта. Позиционирането му на северозапад  в дома, ще прив­лече щас­т­лива енер­гия във връзка ви. Освен това розовият кварц лекува и раз­бито сърце. За целта пос­тавете купа пълна с камъчетата в спал­нята ви.

Когато ви лип­сва кон­цен­т­рация

Хематитът е друг крис­тал, който е много полезен за дома ви. Той има свойс­т­вото да кон­цен­т­рира енер­гията, когато  сте раз­сеяни. Пер­фек­т­ното място на този крис­тал е или в спал­нята, или в запад­ната част на къщата, която според  фън шуй е креатив­ната зона. Освен за цен­т­риране на енер­гията, хематитът се защитава дома от негативни виб­рации.

За защита на дома

Освен хематитът, чер­ният тур­малин и обсидиан­тът имат свойс­т­вото да дейс­т­ват като пазители на дома. Защит­ните им свойс­тва се проявяват най-добре около входа на дома – от вън­шна или от вът­решна страна. Можете да пос­тавите няколко камъка от изб­роените видове на вход­ната врата по атрак­тивен за вас начин. Нап­ример, ако имате големи сак­сии с цветя в коридора до врата, може да сложите крис­талите върху пръста. Друг вариант е ръчно нап­равен аксесоар, който да закачите на вратата.

Освобож­даване от стреса и прив­личане на парично благополучие

Синият кианит и цит­ринът са двата крис­тала, които не се нуж­даят от почис­т­ване, тъй като не пог­лъщат негатив­ната енер­гия. Може да изпол­з­вате синия кианит също и за релак­сация, тъй има свойс­т­вото да намалява стреса.  Лечеб­ната  му енер­гия  може да се засили, ако се изпол­зва в декора на дома в ком­бинация с проз­рачен кварц. Цит­ринът пък е един от класичес­ките фън шуй крис­тали, които прив­личат благоден­с­т­вие и пари. Неговите свойс­тва се усил­ват, когато се прибавят огнени на цвят камъни като кар­неол, чер­вен ахат, яспис и тиг­рово око.

 Допъл­нителни съвети

• Почис­т­ването на крис­талите е важно и трябва да стане вед­нага след като ги купите или ви ги подарят. То е нужно, за да могат да бъдат „нулирани“ виб­рациите на камъка, той да бъде прочис­тен от предишни влияния и да дейс­тва само за вас и дома ви. Крис­талите трябва да бъдат почис­т­вани редовно с уважение и любов.  

• Много под­ходящи места за пос­тавяне на крис­тали са всекид­нев­ната, коридорът и трапезарията. Също така положителна енер­гия ще ви донесат камъни, които са пос­тавени на биб­лиотека с книги.

• Когато си купувате крис­тали, попитайте да ли са изг­лагани на облъч­ване, тъй като това може да намали лечеб­ните им свойс­тва.

Икономика

ЕК върна Стратегическия план на България с 200 забележки

ЕК върна Стратегическия план на България с 200 забележки

Европейс­ката комисия върна Стратегичес­кия план на Бъл­гария с 200 забележки. Това обяви пред БНР заместник-министърът на земеделието Иван Хри…

Прочети още:

Loading...

Култура

Русенската опера представя “Севилският бръснар“

Русен­с­ката опера ще пред­с­тави “Севил­с­кият бръс­нар“ — от Росини, на 27 май в зала “Фил­хар­мония“. Режисьор е извес­т­ният оперен бас Орлин Анаст…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Руската централна банка опитва да спре ръста на рублата

Рус­ката цен­т­рална банка намали основ­ния лих­вен процент след извън­редно заседание, тъй като влас­тите се опит­ват да овладеят курса на руб­лата,…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...