Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет28012021

Брой 19, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика Бизнесът не е доволен от мерките срещу поскъпването на тока

Бизнесът не е доволен от мерките срещу поскъпването на тока

Бизнесът не е доволен от мерките срещу поскъпването на тока

Работодатели и синдикати планират да “затворят София и България“ в протест срещу скъпото електричество

Мащабен протест срещу цената на тока планират четирите работодател­ски организации — Бъл­гар­с­ката стопан­ска камара (БСК), Бъл­гар­с­ката търговско-промишлена палата (БТТП), Асоциацията на индус­т­риал­ния капитал в Бъл­гария (АИКБ) и Кон­федерацията на работодателите и индус­т­риал­ците в Бъл­гария (КРИБ). Този път към протеста ще се присъединят и син­дикал­ните организации КНСБ и КТ Под­к­репа. Протес­тът ще започне утре — 29 юли, сряда пред Минис­тер­с­кия съвет и Президен­т­с­т­вото в столицата и са пред­видени шес­т­вия по улиците на града, комен­тира Инвестор.бг. По думите на изпъл­нител­ния дирек­тор на КРИБ Евгени Иванов дейс­т­вията им “ще зат­ворят София и Бъл­гария“. Протес­тни шес­т­вия на пред­с­тавители на раз­лични индус­т­рии ще има в 29 града, като очак­ванията са да се присъединят над 1000 пред­п­риятия. Припом­няме, че при предиш­ния протест на биз­неса на 26 юни организациите предуп­редиха, че ще ограничат пот­реб­лението на ток и това може да окаже много сериозно отражение върху елек­т­роенер­гий­ната сис­тема в страната. Оператив­ните данни на Елек­т­роенер­гий­ния сис­темен оператор (ЕСО) обаче не показаха наличие на зап­лаха за сис­темата. Пред­с­тавителите на биз­нес организациите посочиха, че не са изпъл­нени договорените с правител­с­т­вото мерки за отк­риване на всички резерви в енер­гетиката. Тех­ните прог­нози са, че законодател­ните промени няма да са дос­татъчни и Комисията за енер­гийно и водно регулиране ще е принудена да повиши цената на тока, включително и за индус­т­рията, предуп­реди Камен Колев от БСК. Пред­седателят на Бъл­гар­с­ката федерация на индус­т­риал­ните енер­гийни кон­суматори Кон­с­тан­тин Стаменов посочи основ­ните искания на биз­неса — пътна карта с мерки за изчис­т­ване на дефицита в НЕК и недопус­кане на нат­руп­ване на нови задъл­жения. Организациите нас­тояват да има ново ценово решение едва след приемането на тази пътна карта. Стаменов посочи, че това може да стане от 1 януари 2016 г. Изчис­ленията на КЕВР обаче са, че от задър­жането на цената на тока дър­жав­ната ком­пания губи по около 50 млн. лева на месец. Според Стаменов так­сата “Задъл­жение към общес­т­вото“ е втората по големина в Европа след Дания. В Дания няма кон­вен­ционални цен­т­рали, които да поемат удара от зелените цен­т­рали, допълни той и припомни, че основ­ният проб­лем са преферен­циал­ните произ­водители и високоефек­тив­ното произ­вод­с­тво. За тези цен­т­рали НЕК отделя към 2 млрд. лева за изкупуване на енер­гията — към 700 млн. лева за ВЕИ цен­т­ралите, около 1 млрд. лева за двете т. нар. „американ­ски цен­т­рали“ в Мариш­кия басейн и към 500 млн. лева за изкупуване на ком­бинираното произ­вод­с­тво. Това е около половината от сред­с­т­вата, които НЕК плаща за изкупуване на елек­т­роенер­гия за един регулаторен период. Работодателите посочиха още, че в пър­воначал­ните раз­говори е било пред­видено и износителите на елек­т­роенер­гия да плащат такса “Задъл­жения към общес­т­вото“ или поне вноска във фонда, но това не е било нап­равено. Прог­нозираме фалити, загуба на кон­курен­тос­пособ­ност и на работни места, ако се увеличи цената на тока от 1 август, предуп­реди Доб­рин Иванов от АИКБ .

България

Култура

Джейн Фонда ще получи почетна награда „Златен глобус“

Джейн Фонда е без­с­порна фигура в Холивуд като акт­риса и социална активис­тка и знаменитата й кариера ще бъде почетена с най-високата наг­рада …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Томас Тухел подписа с Челси

Новият мени­джър на Челси Томас Тухел е изк­лючително щас­т­лив, че е получил доверието на ръковод­с­т­вото на клуба. 47-годишният бивш треньор на …

Прочети още:

Loading...

Свят

Сняг и студ блокираха Гърция

Сняг и студ блокираха Гърция

Минусови тем­ператури, сняг, дъжд и силни вет­рове зав­ладяха Гър­ция, пише Епицен­тър. В кон­тинен­тал­ната част на страната реки преляха и наводни…

Прочети още:

Loading...

Земеделие