Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 187, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2)

България и още 14 страни искат таван на цените на газа за целия ЕС

България и още 14 страни искат таван на цените на газа за целия ЕС

Бъл­гария и още 14 страни членки на Европейс­кия съюз нас­тояват за общоев­ропейски таван на цените на целия внос на едро на природен газ, съоб­щава “Евронюз“. “Таванът на цените е един­с­т­вената мярка, която ще помогне на всяка дър­жава членка да смекчи инф­лацион­ния натиск, да осигури рамка в случай на потен­циални прекъс­вания на дос­тав­ките и да ограничи допъл­нител­ните печалби в сек­тора“, се посочва в съв­мес­тно писмо до ЕК, под­писано от 15-те страни. С този документ под­дръж­ниците на тавана на цените на газа за първи път обединяват сили в пис­мена дек­ларация за намерения. Той е под­писан от Бел­гия, Бъл­гария, Хър­ватия, Фран­ция, Гър­ция, Италия, Лат­вия, Литва, Малта, Полша, Пор­тугалия, Румъния, Словакия, Словения и Испания и изп­ратен снощи на…

Прочети още…

След над 10 години размотаване интерконекторът с Гърция има Акт 16

След над 10 години размотаване интерконекторът с Гърция има Акт 16

И трите кабинета на Бойко Борисов нап­равиха всичко въз­можно да се забави изг­раж­дането на газоп­ровода свър­з­ващ ни с южната ни съседка Газовата връзка България-Гърция, по която очак­ваме по 1 милиард кубически метра азер­ски природен газ на годишна база, вече има издаден Акт 16, съобщи служеб­ният регионален минис­тър Иван Шиш­ков и показа документа пред жур­налис­тите: “Ето го! Имаме раз­решение за пол­з­ване за газовата връзка между Бъл­гария и Гър­ция! Тя не е плод на никакви докумен­тални…

Прочети още…

Служебната власт агитира,че няма да обеднеем след приемането на еврото, а то потъна до ново 20-годишно дъно

Служебната власт агитира,че няма да обеднеем след приемането на еврото, а то потъна до ново 20-годишно дъно

Не смятам, че Бъл­гария ще обед­нее след приемането на еврото. Пол­зите ще са много повече — ще се повиши доверието в страната ни, подоб­ряване на кредит­ния рей­тинг, отпадане на тран­зак­ционни раз­ходи, засил­ване на бан­ковия над­зор и засил­ване на финан­совата стабил­ност. Рис­ковете могат да бъдат адресирани с инфор­мационна кам­пания“, това комен­тира пред БТВ вицеп­ремиерът в служеб­ния кабинет Атанас Пеканов. Той заяви, че служеб­ното правител­с­тво работи по тех­ничес­ката под­готовка за присъединяване към…

Прочети още…

МФ предлага облекчение при плащането на ДДС

Фир­мите да не плащат ДДС по дос­тавки, за които има издадена фак­тура, но няма нас­рещно плащане. Това пред­лага финан­совото минис­тер­с­тво, пуб­ликувало проект на промени в данъч­ните закони за 2023 г. Мотивите за тази данъчна промяна е решение на Съда на ЕС, според което в тези случаи ДДС не се дължи. В момента според нашето законодател­с­тво налогът не се плаща само при раз­валяне на сключена сделка. Пред­лаганата промяна е глътка въз­дух за много ком­пании, зад­лъж­няли с големи суми към хаз­ната заради…

Прочети още…

България

Култура

“Мечешка приказка“ е премиерeн спектакъл за деца

“Мечешка приказка“ е премиерeн спектакъл за деца

“Мечешка приказка“ е най-новият спек­такъл за деца на Драматично-куклен театър “Иван Радоев“ в Плевен. Тек­с­тът е на Ян Вил­ков­ски, а пос­тановк…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Войчеховски „изпари“ надеждите на родните фермери за справедливост на пазара на зърно

Войчеховски „изпари“ надеждите на родните фермери за справедливост на пазара на зърно

Европейс­ката комисия обяви,че към момента няма данни за негативни ефекти върху европейс­ките фер­мери, породени от преминаването на зърно от У…

Прочети още:

Loading...