Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 103, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2)

Искат поскъпване на парното и топлата вода с до 330%

Искат поскъпване на парното и топлата вода с до 330%

Пос­къп­ване на пар­ното и топ­лата вода между 29 процента в София и 330 на сто във Велико Тър­ново са поис­кали топ­лофикацион­ните дружес­тва. Това става ясно от пуб­ликуваните заяв­ления на дружес­т­вата на страницата на енер­гий­ния регулатор. Изчис­ленията им обаче са правени още през март и не отчитат както отпус­натите ком­пен­сации от дър­жавата, така и спрените дос­тавки на природен газ от Русия, което промени цените на горивото. Преди сед­мица един от членовете на регулатора — Алек­сан­дър Йор­данов бе изс­лушан в пар­ламен­тар­ната енер­гийна комисия за исканията на ком­паниите, където заяви: “Да, има искания за увеличение. Няма искания за намаление на цени. Всякакви комен­тари по повод ценовите заяв­ления, преди ние да сме отчели и резул­тата от…

Прочети още…

ЕК върна Стратегическия план на България с 200 забележки

ЕК върна Стратегическия план на България с 200 забележки

Европейс­ката комисия върна Стратегичес­кия план на Бъл­гария с 200 забележки. Това обяви пред БНР заместник-министърът на земеделието Иван Хрис­танов. “Стратегичес­кият план е докумен­тът, на чиято база в след­ващите години бъл­гар­с­кото земеделие и сел­с­ките региони ще бъдат финан­сирани с 8 милиарда евро, затова той е много важен и като за първи път тези пари трябва да пос­тиг­нат едни цели, които са общоев­ропейски цели, тоест вече ще трябва да пос­тигаме кон­к­ретни резул­тати, а не просто да усвоим едни…

Прочети още…

Почивка на морето ни ще е с 30% по-скъпа това лято

Почивка на морето ни ще е с 30% по-скъпа това лято

Почив­ката на бъл­гар­с­кото Чер­номорие това лято ще е по-скъпа от миналия сезон. Заради по-високите раз­ходи нощув­ките в курор­тите по Чер­номорието ще са със средно 2030% по-високи цени, показ­ват офер­тите на туроператорите. “Като увеличение в момента се движим в рам­ките на около 20%. През лятото увеличението на цените на почив­ките ще над­х­върли 30%“. Това прог­нозира пред БНР Румен Драганов, дирек­тор на Инс­титута за анализ и оценки на туризма. “Запазва се сезон­ността — висок и нисък сезон по…

Прочети още…

Все повече работим за държавата

Все повече работим за държавата

Данъч­ната свобода през 2022 г. закъс­нява с почти сед­мица, тен­ден­цията вероятно ще се задържи и през след­ващите години, твър­дят от ИПИ Данъч­ната свобода в Бъл­гария тази година се измести в края на май, как­вото е и тен­ден­цията през пос­лед­ните 2 години. Точно 146 дни работят бъл­гарите за дър­жавата през 2022 г., изчис­ляват от Инс­титута за пазарна икономика (ИПИ). Това е с 6 дни повече, откол­кото през миналата година. Икономис­тите припом­нят, че дър­жав­ният бюджет, приет едва в края на фев­руари…

Прочети още…

България

Култура

Русенската опера представя “Севилският бръснар“

Русен­с­ката опера ще пред­с­тави “Севил­с­кият бръс­нар“ — от Росини, на 27 май в зала “Фил­хар­мония“. Режисьор е извес­т­ният оперен бас Орлин Анаст…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Руската централна банка опитва да спре ръста на рублата

Рус­ката цен­т­рална банка намали основ­ния лих­вен процент след извън­редно заседание, тъй като влас­тите се опит­ват да овладеят курса на руб­лата,…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...