Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон10082020

Брой 150, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6551 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81028 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2)

Регионални дирекции по горите и лесозащитни станции с проекти за опазване на горите

Регионални дирекции по горите и лесозащитни станции с проекти за опазване на горите

Четири регионални дирек­ции по горите и две лесозащитни стан­ции сключиха договори за изпъл­нение на проекти по под­мярка 8.3 „Предот­в­ратяване на щети по горите от гор­ски пожари, природни бед­с­т­вия и катас­т­рофични събития” от Прог­рамата за раз­витие на сел­с­ките райони 20142020 “За опаз­ване на горите от пожари” на териториите на регионал­ните дирек­ции по горите Бер­ковица, Благоев­г­рад, Бур­гас и Сливен ще бъдат изг­радени 13 автоматични наб­людателни стан­ции — пожаро-наблюдателни пун­к­тове. С реализирането на проек­тите ще се продължи дей­ността по изг­раж­дане на национална сис­тема за наб­людение, ранно отк­риване и оповес­тяване на въз­ник­нали гор­ски пожари, ще се осигури превен­ция върху хиляди хек­тари гор­ски територии. Наб­людател­ните кули ще бъдат…

Прочети още…

Зърнопроизводителите вече кандидатстват за кредити с 2% лихва

Зърнопроизводителите вече кандидатстват за кредити с 2% лихва

Приемът е до 16 октомври, а изплащането на средствата - до 21 декември

Отворен е прием за нис­колих­вени кредити за произ­вод­с­тво на пшеница, Реколта 2021, съоб­щиха от Дър­жавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), цитирани от Агри.бг. От 5 август до 16 октом­ври зър­ноп­роиз­водителите могат да кан­дидат­с­т­ват за облек­ченото кредитиране. Край­ната дата за изп­лащане на сред­с­т­вата е 21 декем­ври 2020 г. Заемите са с годишна лихва в раз­мер на 2%, но не по-малко от референ­т­ния лих­вен процент, приложим към датата на…

Прочети още…

България

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

За натровените крави обезщетения има, за отровителя на Марица – нула санкции!

За нат­ровените крави обез­щетения има, за отровителя на Марица – нула сан­к­ции!

А фермерите инвестират в чиста среда

Не знам как минис­т­рите в това правител­с­тво комуникират помежду си, но по отношение на огром­ния проб­лем с…

Прочети още:

Loading...