Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Народът все по-беден

Народът все по-беден

Народът все по-беден

Галопиращата инфлация изяде дори и увеличените заплати

Ръс­тът на зап­латите не успява да над­х­върли инф­лацията през второто тримесечие, показва анализ на Инс­титута за пазарна икономика. Според инс­титута сред­ният ръст на зап­латите на годишна база през май и юни е по-бавен от този на пот­ребител­с­ките цени, а още през април го над­х­върля с едва 0,5 пун­кта. Ръс­тът на цените над­х­върля този на сред­ната брутна зап­лата с 4 пун­кта през май и с 3,2 през юни 2022 г. Това би могло и да се тъл­кува като забър­з­ване на темпа на зап­латите в отговор на високата инф­лация, но дали има трайна тен­ден­ция в тази посока ще стане ясно едва след пуб­ликуването на дан­ните за третото тримесечие. Сред отдел­ните отрасли на бъл­гар­с­ката икономика един­с­т­вено тър­говията и админис­т­ратив­ните и спомагател­ните дей­ности демон­с­т­рират по-бърз ръст на зап­латите в срав­нение с инф­лацията и през трите месеца, а част от останалите икономически дей­ности — добив, кул­тура и спорт, хотели и рес­торанти — са успели да над­х­вър­лят ръста на цените през май, но не и през останалите два месеца. Повод за притес­нение е фак­тът, че сек­торът, в който зап­латите най-бързо губят своята покупателна способ­ност през второто тримесечие, е този на здравеопаз­ването, който и досега беше изп­равен пред сериозни кад­рови проб­леми под натиска на вън­шни пазари на труда. Значителен спад има и в сек­тор дър­жавно управ­ление и при комунал­ните услуги, посоч­ват от Инс­титута за пазарна икономика. Сходна динамика се наб­людава и при срав­нението между динамиката на пот­ребител­с­ките цени и зап­латите на регионално ниво. Само в една от облас­тите в Бъл­гария зап­латите рас­тат по-бързо от инф­лацията — София (област), при това раз­ликата е под 1 пр.п. през май и юни. Относително добре се пред­с­тавят и Плевен и Габ­рово. Същев­ременно в облас­тите, където има най-значително забавяне на ръста на зап­латите спрямо инф­лацията — Кър­джали, Раз­г­рад, Ловеч, изос­таването над­х­върля 10 пун­кта през юни, съоб­щава БНТ. Дан­ните за зап­латите за второто тримесечие дават един­с­т­вено пър­воначален пог­лед към реак­цията на бъл­гар­с­кия пазар на труда и работодателите на ряз­ката промяна в икономичес­ките условия след началото на кон­ф­лик­тав Украйна и ряз­кото повишаване на пот­ребител­с­ките цени. Далеч не е изк­лючено през след­ващите месеци да видим по-значително повишаване на зап­латите на работ­ниците в опит работодателите поне да запазят досегаш­ната покупателна способ­ност и стан­дарт на живот на служителите си. Пред­с­тавените данни се отнасят само до зап­латите на работещите — по-пълен пог­лед към покупател­ната способ­ност ще дадат показателите за доходите на домакин­с­т­вата, които включ­ват всички останали източ­ници — пен­сии, социални помощи и подобни. Въп­реки това тези първи и непълни индикации насоч­ват към значително ограничаване и дори спад на покупател­ната способ­ност на работещите, уточ­няват от ИПИ.

България

Култура

Северняшкият ансамбъл грабна сребърен приз в Южна Корея

Север­няш­кият ансам­бъл за народни песни и танци “Иван Вълев“ — Плевен е отличен със сребърен приз от меж­дународ­ния тан­цов кон­курс в Южна Коре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие