Екоминистърът: България е в риск от глоба в 8-цифрена сума в евро заради сметища

Задейс­т­ваните наказателни процедури от Европейс­ката комисия срещу Бъл­гария в момента са 16, но фокусът ще е върху три от тях. Най-спешно трябва да се реши въп­росът с прик­люч­ване на рекул­тивацията на 8 сметища, които вече не се изпол­з­ват. Срокът за това е 30 сеп­тем­ври, а ако той не бъде спазен ‚Бъл­гария е зап­лашена от сан­к­ция в раз­мер на осем­циф­рена сума в евро, тоест минимум 10 млн. евро, заяви служеб­ният минис­тър на окол­ната среда и водите Росица Карам­филова по bTV. Тя смята, че има шанс да не се стигне до глоба, защото заедно с мес­т­ните власти са нап­равени графици за това, което трябва да се свърши всеки ден. Карам­филова уточни, че трябва да се нап­рави одит на работата на предиш­ния минис­тър на окол­ната среда и водите Борис­лав Сан­дов, за да се определят какви са доб­рите прак­тики, а не да се установят някакви закононарушения. По казуса с ТЕЦ “Брикел“ екоминис­търът каза, че основ­ният проб­лем е изпус­кането на неор­ганизирани емисии. ТЕЦ “Брикел“ беше спрян от предиш­ното правител­с­тво заради редица нарушения на екологич­ното законодател­с­тво и в момента не работи. Карам­филова ще се срещне с операторите на всички тецове, за да им напомни за тех­ните екоан­гажименти. “Пуши отв­сякъде и това е абсолютно нарушение“, посочи Карам­филова. Спрени са и двата пос­ледни енер­гийни котли на ТЕЦ “Брикел“. Относно автомагис­т­рала “Струма“ Карам­филова посочи, че ЕК очаква от Бъл­гария да се съоб­рази с оцен­ката за съв­мес­тимост и екооцен­ката за магис­т­ралата. С пос­лед­ните си решения предиш­ният екоминис­тър прек­ратява две от инвес­тицион­ните намерения. На този етап стоят и други въз­мож­ности за “Струма“, каза служеб­ният екоминис­тър..