Местни породи животни ще дефилират тази събота в Калофер

Местни породи животни ще дефилират тази събота в Калофер

Национал­ният събор за опаз­ване на мес­т­ните бъл­гар­ски сел­с­кос­топан­ски породи животни ще се проведе за 17-и път в калофер­с­ката мес­т­ност „Паниците“ на 24 сеп­тем­ври, събота, съоб­щават от кмет­с­т­вото на града.Събитието ежегодно пред­с­тавя харак­терис­тиките на мес­т­ните породи, като в прог­рамата са включени дефилета и кон­курси в отделни категории. Тази година отк­риването ще бъде 10:30 часа с музикална прог­рама и водос­вет. Очаква се след това думата да вземат минис­търът на земеделието Явор Гечев и изпъл­нител­ният дирек­тор на Изпъл­нителна аген­ция по селек­ция и реп­родук­ция в живот­новъд­с­т­вото (ИАСРЖ) Георги Йор­данов. В миналогодиш­ното издание екс­перти и зооин­женери пред­с­тавиха харак­терис­тиките на сивото искър­ско говедо, каракачан­с­кия кон, дъл­гокос­мес­тата калофер­ска коза, бъл­гар­с­кото овчар­ско куче. Дефиле имаше и на три породи овце — сред­нос­тароп­ланин­ска, дъбен­ска и каракачан­ска. Съборът традиционно има наситена прог­рама от фол­к­лорни изяви, изложения на мес­тна продук­ция, фер­мер­ски храни и със­тезания.