Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) 504 лв. ще е линията на бедност у нас за 2023 г.

504 лв. ще е линията на бедност у нас за 2023 г.

504 лв. ще е линията на бедност у нас за 2023 г.

Повишението на прага ще окаже благоп­риятно въз­дейс­т­вие върху уяз­вимите и най-ниско доход­ните групи,казва служеб­ната власт Линията на бед­ност в Бъл­гария за 2023 г. да бъде 504 лева, реши правител­с­т­вото. Увеличението е с 22% в срав­нение с 2022 г., или с 91 лв. Това е най-голямото увеличение на линията на бед­ност за пос­лед­ните 10 години, се посочва в съоб­щението на Минис­тер­с­кия съвет. Новото рав­нище на показателя ще ком­пен­сира изос­таването на национал­ната линия на бед­ност спрямо линията на бед­ност, определена с изс­лед­ването на Еврос­тат „Статис­тика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“. Увеличаването на прага на бед­ност ще доведе до повишаване на социал­ните помощи по Закона за социално под­помагане и финан­совата под­к­репа по Закона за хората с увреж­дания, което ще окаже благоп­риятно въз­дейс­т­вие върху уяз­вимите и най-ниско доход­ните групи от населението. Припом­няме, че работодател­с­ките организации одоб­риха пред­ложението на кабинета, а син­дикатите поис­каха по-висок раз­мер на прага на бед­ност. Определянето на линията на бед­ност на база на това изс­лед­ване на доходите ще окаже отражение и върху финан­совата под­к­репа за хората с увреж­дания, комен­тира Надя Клисур­ска, служебен заместник-министър на труда и социал­ната политика преди дни. Тя обясни, че по Закона за хората с увреж­дания всички лица, които имат степен на увреж­дания над 50 процента (над 670 хил. души), ще получат финан­сова под­к­репа на база на линията на бед­ност. Определената линия на бед­ност ще окаже отражение и върху сис­темата на социал­ното под­помагане, каза още Клисур­ска. Тя припомни, че Европейс­ката комисия е препоръч­вала на Бъл­гария линията на бед­ност и социал­ното под­помагане да бъдат обвър­зани, а не социал­ното под­помагане да бъде на база на гаран­тирания минимален доход. Това е заложено и като сериозна реформа в Плана за въз­с­тановяване и устой­чивост, каза заместник-министърът.

България

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...