Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Омбудсманът видя картел при пазара на твърди горива

Омбудсманът видя картел при пазара на твърди горива

Омбудсманът видя картел при пазара на твърди горива

Големите заводи и презапасяване взривиха търсенето и цените, които скочили със 70 % спрямо миналата година

Омбуд­с­манът Диана Ковачева поиска от Комисията за защита на кон­курен­цията да бъде нап­равена проверка за кар­тел при пред­лагането на твърди горива за отоп­ление — дърва за огрев, пелети и въг­лищата за битови нужди. Според общес­т­веният защит­ник КЗК трябва да проучи пазарите на произ­вод­с­тво и реализация на твърди горива, както и на причините, довели до скока цените на дребно. Омбуд­с­манът е залят от множес­тво жалби и сиг­нали от граж­дани за липса на дърва за огрев и други твърди горива на пазара и за пов­семес­т­ното увеличение на край­ните цени. Спрямо миналата година цените са се вдиг­нали екс­т­ремно с близо 70% и това пред­с­тав­ляват проб­лем с голяма общес­т­вена значимост пред­вид дан­ните, че около 40% от бъл­гар­с­ките домакин­с­тва раз­читат на този начин за отоп­лението на своите жилища, под­чер­тава омбуд­с­манът. Така нап­ример в условията на ограничено пред­лагане цената на дър­вата за огрев през юни 2022 г. е била около 110 лв. за кубичен метър, през юли — около 140 лв., през август — около 160 лв., а през сеп­тем­ври — около 200 лв. Цените на пелетите за отоп­ление се скочили от 350410 лв. за тон през лятото на 2021 г., до 650900 лв. през есенно-зимния сезон 20212022 г. и до 8501000 лв. за тон в момента. Омбуд­с­манът посочва, че тези цени са непосилни за хората, които очак­ват активни дейс­т­вия от ком­петен­т­ните дър­жавни инс­титуции срещу спекулатив­ните пос­къп­вания в сек­тора. Припом­няме, че през фев­руари вицеп­ремиерът Кор­нелия Нинова и земедел­с­кият минис­тър Иван Иванов (БСП) от правител­с­т­вото на чет­вор­ната коалиция обявиха, че дър­жавата влиза дирек­тно в пазара на дър­весина и цената ще пада, защото ще бъдат изк­лючени пос­ред­ниците. Обещанието бе дър­вата за огрев да се продават на населението дирек­тно от дър­жав­ните гор­ски и ловни стопан­с­тва. Мяр­ката обаче не се оказа ефек­тивна. Гор­с­ките стопан­с­тва нямат нито секачи, нито камиони за превоза на горивата и тряб­ваше да наемат час­тни фирми. Два са основ­ните фак­тори за дефицита на дърва на пазара, обясни за „Сега“ бив­шият депутат от „Продъл­жаваме промяната“ Алек­сан­дър Дун­чев. Големите играчи на пазара в лицето на заводите, пол­з­ващи дър­весината за произ­вод­с­тво на пелети, дър­весни плос­кости, целулоза, хар­тия, фазер, са увеличили мощ­нос­тите си и тър­сенето на суровината. Същата дър­весина, която пол­з­ват хората за отоп­ление през зимата, се изкупува и от въп­рос­ните големи фаб­рики. Те преработ­ват почти 30% от целия добив на дър­весина в Бъл­гария. От друга страна има огромно тър­сене от страна на домакин­с­т­вата, породено от ръста на цените на другите енер­гоносители. Хората масово се презапасяват, защото ги е страх дали ще им стиг­нат дър­вата за зимата и затова и купуват два пъти повече, откол­кото през миналата година. Ресур­сът е ограничен и в такъв случай трябва да има регулация от страна дър­жавата. Чинов­ниците дават раз­решения за нови цехове и мощ­ности „на корем“, за да вземат пари под масата. На прак­тика коруп­цията отново генерира кризата“, смята бив­шият депутат.

България

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...