Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) България и още 14 страни искат таван на цените на газа за целия ЕС

България и още 14 страни искат таван на цените на газа за целия ЕС

България и още 14 страни искат таван на цените на газа за целия ЕС

Бъл­гария и още 14 страни членки на Европейс­кия съюз нас­тояват за общоев­ропейски таван на цените на целия внос на едро на природен газ, съоб­щава “Евронюз“. “Таванът на цените е един­с­т­вената мярка, която ще помогне на всяка дър­жава членка да смекчи инф­лацион­ния натиск, да осигури рамка в случай на потен­циални прекъс­вания на дос­тав­ките и да ограничи допъл­нител­ните печалби в сек­тора“, се посочва в съв­мес­тно писмо до ЕК, под­писано от 15-те страни. С този документ под­дръж­ниците на тавана на цените на газа за първи път обединяват сили в пис­мена дек­ларация за намерения. Той е под­писан от Бел­гия, Бъл­гария, Хър­ватия, Фран­ция, Гър­ция, Италия, Лат­вия, Литва, Малта, Полша, Пор­тугалия, Румъния, Словакия, Словения и Испания и изп­ратен снощи на еврокомисаря по енер­гетиката Кадри Сим­сон. Докумен­тът идва в навечерието на петъч­ната среща на енер­гий­ните минис­три на ЕС, на която се очаква да бъде одоб­рен пър­воначален пакет от три спешни мерки. Призивите за ограничаване на цената на вноса на газ в целия ЕС наб­раха сила през пос­лед­ните сед­мици, след като през август цените на синьото гориво дос­тиг­наха рекор­д­ните 346 евро за мегават­час. След историчес­кия връх пос­ледва пос­тепенно понижение на цените, които в момента се движат точно под границата от 200 евро — почти пет пъти повече спрямо нивата отп­реди година. До момента ЕК пред­лага само таван на цените на рус­кия тръбен газ, за ​​да лиши Кремъл от приходи, които могат да бъдат насочени към продъл­жаващата инвазия в Украйна, оказала се прекалено скъпа за Мос­ква. В съв­мес­т­ния си призив обаче 15-те страни нед­вус­мис­лено отх­вър­лят идеята за ценови лимит един­с­т­вено за рус­кия газ. Вместо това нас­тояват за таван на цените за целия внос на газ, независимо от геог­раф­с­кия произ­ход на суровината. Пис­мото с обем от една страница не предос­тавя тех­нически под­роб­ности, като нап­ример колко висок трябва да бъде ценовият таван. Под­раз­бира се обаче, че таванът ще трябва да бъде по-висок от цената, плащана на азиат­с­ките и американ­с­ките пазари, за да се гаран­тира, че Европа ще остане прив­лекателна дес­тинация.

България

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...