Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) МФ предлага облекчение при плащането на ДДС

МФ предлага облекчение при плащането на ДДС

Фир­мите да не плащат ДДС по дос­тавки, за които има издадена фак­тура, но няма нас­рещно плащане. Това пред­лага финан­совото минис­тер­с­тво, пуб­ликувало проект на промени в данъч­ните закони за 2023 г. Мотивите за тази данъчна промяна е решение на Съда на ЕС, според което в тези случаи ДДС не се дължи. В момента според нашето законодател­с­тво налогът не се плаща само при раз­валяне на сключена сделка. Пред­лаганата промяна е глътка въз­дух за много ком­пании, зад­лъж­няли с големи суми към хаз­ната заради некорек­тни пар­т­ньори. В същото време тези пар­т­ньори, въп­реки че не са платили по фак­турата, са пол­з­вали начис­леното ДДС като данъчен кредит, което е двойно по-несправедливо. Ако поп­рав­ката се приеме, фир­мите с несъбираеми вземания ще може да намаляват данъч­ната си основа с раз­мера на данъка по тези вземания. Ако е платена само част от цената, ДДС ще се дължи само за реално платените пари. За несъбираеми ще се считат вземания, които не са получени в продъл­жение на 730 дни от датата, на която клиен­тът е тряб­вало до плати по договор или фак­тура, пред­вижда законоп­роек­тът. Друга данъчна промяна цели да се продължи дейс­т­вието на преот­с­тъп­ването на данък печалба за инвес­титорите в райони с без­работица с 25% по-висока от сред­ната за страната. Срокът на дейс­т­вие на тази дър­жавна помощ за регионално раз­витие изтече в края на 2021 г. Сега Бъл­гария ще иска раз­решение от Брюк­сел той да бъде удъл­жен до 2027 г. Еврокомисията обаче промени условията за преот­с­тъп­ване на данък печалба с новия прог­рамен период за парите от еврофон­довете. Нап­ример ограничава се регионал­ната помощ за големи пред­п­риятия. Затова в законоп­роекта се пред­лага данъч­ното облек­чение да се предос­тавя само за проекти за пър­воначална инвес­тиция на микро, малки или средни пред­п­риятия. Пред­вижда се данъч­ното облек­чение да не се прилага по отношение на фир­мите от сек­торите тран­с­порт, въг­лища, стоманодобив, енер­гетика, широколен­тови мрежи, рибар­с­тво и аквакул­тури, пър­вично произ­вод­с­тво, преработка и пред­лагане на пазара на сел­с­кос­топан­ски продукти. След положително становище от Брюк­сел ще бъде въз­можно кор­поратив­ният данък за 2022 г. да се преот­с­тъпва на фирми, кан­дидат­с­т­вали за помощта до 31 май 2023 г. и имащи одоб­рение от Бъл­гар­с­ката аген­ция за инвес­тиции. Едно от условията е фир­мите да нямат под­лежащи на принудително изпъл­нение пуб­лични задъл­жения и задъл­жения по сан­к­ции по влезли в сила наказателни пос­танов­ления. Фирми ще се задъл­жават да реализират инвес­тицията в срок от 3 години след получаване на одоб­рението за данъч­ното облек­чение. В момента този срок е 4 години. В същото време се пред­вижда намаляване на срока, в който фир­мата трябва да извър­шва дей­ността, за която е преот­с­тъпен данъкът — от 5 на 3 години.

България

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...