Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 22, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Еленко Божков: Петков е поел ангажимент България да затвори въглищните централи

Еленко Божков: Петков е поел ангажимент България да затвори въглищните централи

Еленко Божков: Петков е поел ангажимент България да затвори въглищните централи

Винаги има възможност за корекции на Плана за възстановяване, стига да бъдат добре обосновани, заяви зам.-министърът на енергетиката

Отк­рити са редица въз­мож­ности за корек­ция на Плана за въз­с­тановяване относно зат­варянето на въг­лищ­ните цен­т­рали. Трябва да бъде нап­равена корек­ция, която може да се докаже и обос­нове пред Европейс­ката комисия. Това заяви заместник-министърът на енер­гетиката Еленко Бож­ков пред bTV относно ангажимента ни за зат­варянето на въг­лищ­ните цен­т­рали, което е нап­равено по време на правител­с­т­вото на Кирил Пет­ков. Според него ангажимен­тът за зат­варяне на въг­лищ­ните цен­т­рали не е дог­ледан. Еленко Бож­ков нас­тоя за изг­раж­дане на алтер­нативни въз­мож­ности в района на Мини “Марица-изток“. Ако зат­ворим по-рано въг­лищ­ните цен­т­рали, икономиката ще загуби, изтъкна заместник-министърът. Еленко Бож­ков добави, че винаги има въз­мож­ност за корек­ции на Плана за въз­с­тановяване, стига да бъдат добре обос­новани. Той отказа да отговаря на въп­росите за горивата и дали цената им ще падне, тъй като не е в неговите ком­петен­ции. А дали ще се покачи цената на синьото гориво у нас, заместник-министърът на енер­гетиката комен­тира, че фор­мулата е такава, че трябва да се отчете цената на газа с количес­т­вата синьо гориво, които влизат у нас. Еленко Бож­ков каза още, че не се пред­виж­дат големи законови промени относно помощта за топ­лото през зимата, а се увеличават помощите като количес­тво за тези семейс­тва или домакин­с­тва, които са се под­помагали и преди. Сега трябва да се определи понятието енер­гийно беден, нас­тоя още екс­пер­тът. С лик­видацията на въг­лищ­ните цен­т­рали лик­видираме енер­гетиката си без обсъж­дане В интервю за сайта „Епицен­тър” шефът на „Топ­лофикация” — Враца, инж. Радос­лав Михай­лов на въп­рос какво мисли за заявеното намерение в Плана за въз­с­тановяване и устой­чивост за намаляване на емисиите с 40%, той заяви: „С две изречения зак­риваме енер­гетиката си без общес­т­вено обсъж­дане, без изг­радени алтер­нативи. Съв­сем скоро един народен пред­с­тавител каза, че в най-лошия сценарий, ако нямаме соб­с­т­вено произ­вод­с­тво на енер­гия, ще си внесем от Гър­ция или окол­ните страни. Не знам дали някой си дава сметка каква е раз­ликата между това да произ­веж­даш и изнасяш и това да внасяш. Газовите цен­т­рали също купуват въг­леродни емисии. Днес е ред на въг­лищ­ните цен­т­рали, утре ще бъде нашият. По пътя на бързо хвър­лените идеи на някой може да му хрумне и парно под Дунава от Румъния да идва във Враца. Нас­лушахме се на телевизионни енер­гетици, които и един ден не са изкарали в цен­т­рала. Обез­верен съм от лип­сата на визия в сек­тора и реална оценка на значимостта му за икономиката. На въп­рос дали иска да каже, че на еколози може да им хрумне идеята да зак­рива топ­лофикациите в страната, екс­пер­тът отговаря: „Не знам защо се изненад­вате. Зелените отдавна имат такива желания. Според тях светът се самораз­рушава от наличието на всяко произ­вод­с­тво, което не е базирано на слънце, вятър и вода. Не виж­дам с такова нас­тър­вение да комен­тират дори пос­лед­с­т­вията от вой­ните, които се водят по света, глада и нищетата. Ако поговорите обаче с истин­ски еколог, ще раз­берете, че тези тех­нологии не са без­с­порни. Първо, за произ­вод­с­т­вото им се изпол­зва цялата Мен­делеева таб­лица, второ се нарушава пътят на прелет­ните птици, поч­вата под фотовол­таиците изгаря и се искат десетилетия след тях да може да вирее как­вато и да е кул­тура… За това аз смятам, че раз­ков­ничето е в баланса. Нека се тран­с­фор­мираме, да имаме под­к­репа, за да внед­рим най-добрите тех­нологии и да бъдем умерени в плановете си, а не с лека ръка от днес за утре да режем на скрап фаб­рики, които ни гаран­тират енер­гий­ната сигур­ност. Според шефа на врачан­с­ката „Топ­лофикация” бъл­гар­с­ките дър­жав­ници трябва да зас­танат зад цялос­тна визия, изг­радена с учас­тието на бъл­гар­с­ките екс­перти. Не е все едно дали първи или пос­ледни ще си зат­ворим енер­гетиката. Дори тъл­куването на европейс­ките правила не е едноз­начно. Бран­шовикът е категоричен, че колегите му правилно са се обър­нали за помощ в тази ситуация към президента Румен Радев, защото той е разумен и балан­сиран политик: „Мисля, че и той си дава сметка, че с тези 23 изречения се зас­т­рашава национал­ната сигур­ност. Много се надявам да след­ват решения, а не кризи”, заяви той.

България

Култура

Спорт

Каляри взе талант на Локомотив (Пловдив)

Фут­болис­тът на Локомотив (Плов­див) Иван Сулев осъщес­тви тран­с­фер в Италия. Според инфор­мацията на „Calciocasteddu“ той е под­писал с втородив…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Украинските власти претърсиха домовете набившия вътрешен министър Аваков и на милиардера Коломойски

Президен­тът на САЩ Джо Бай­дън каза, че ня…

Прочети още:

Loading...

Земеделие