Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 22, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговорена среща при него. Това каза в предаването „Денят ON AIR“ по Bulgaria ON AIR минис­търът на регионал­ното раз­витие и благоус­т­ройс­т­вото арх. Иван Шиш­ков във връзка с обявеното от Кон­с­титуцион­ния съд за противокон­с­титуционно решение на пар­ламента да се платят само 50 на сто от дъл­жимите суми към строител­ните фирми за извър­шени дей­ности по пътищата. Според него решението на Народ­ното съб­рание е отменено, защото не то е органът, който следва по този начин да раз­п­ределя плащането на парите за пътни ремонти. Минис­тър Шиш­ков припомни фак­тологията и причините, довели до казуса с плащанията по договорите за текущ ремонти и под­дър­жка, което е установено още при предиш­ния служебен кабинет. В периода 20182020 година всички ремонти са били въз­лагани като текущи, включително основ­ните. За тях не е имало одоб­рени проекти, Раз­решения за строеж, над­зор, въвеж­дане в екс­п­лоатация. Дър­жавата към онзи момент на прак­тика не е въз­лагала основни ремонти. „Строител­ните фирми „берат плодовете“ и са жер­тва на строител­ния хаос от 20182020 година“, под­черта арх. Шиш­ков. „Истината трябва да е ясна – 20182020 г. е имало незаконосъоб­разен начин на въз­лагане на текущи ремонти. Нап­равено е така, че е изчер­пан лимитът на парите и фир­мите страдат заради това. Политиците изпол­з­ваха бранша и бук­вално го очер­ниха. Тези, които управ­ляваха дър­жавата до 2021 г., трябва да си приз­наят, че част от ремон­тите са пред­с­тав­лявали основни, за да се зат­вори страницата и да се започне на чисто. Само така може да се над­г­ради дър­жавата“, категоричен беше минис­търът. И припомни, че се правят нови общес­т­вени поръчки, които ще бъдат раз­делени за текущи и за основни ремонти. Той каза още, че от срещите и работата си с тях „изг­лежда, че са били повече жер­тва откол­кото съучас­т­ник“. Фир­мите, ако желаят, могат да заведат дела. Те ще са заради хора от 20182020 г., но нак­рая всички ще платим този проб­лем, обясни той. Попитан дали са въз­можни магис­т­ралите на кон­цесия, регионал­ният минис­тър посочи, че политиците трябва да помис­лят за това, че не може дър­жавата да си поз­воли да инвес­тира и да пос­т­рои всички аутобани. За изг­раж­дане има над 1200 км автомагис­т­рали. „Тази сума, която трябва да отделим за тях към днешна дата, е около 20 млрд. лв. За да има пари за социални дей­ности, за вода, за други неща, политиците ще трябва да помис­лят за кон­цесия на част от магис­т­ралите“, под­черта той и обясни, че так­сите няма да са скъпи.

България

Култура

Спорт

Каляри взе талант на Локомотив (Пловдив)

Фут­болис­тът на Локомотив (Плов­див) Иван Сулев осъщес­тви тран­с­фер в Италия. Според инфор­мацията на „Calciocasteddu“ той е под­писал с втородив…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Украинските власти претърсиха домовете набившия вътрешен министър Аваков и на милиардера Коломойски

Президен­тът на САЩ Джо Бай­дън каза, че ня…

Прочети още:

Loading...

Земеделие