Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 22, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Омбудсманът настоя студентите в общежитията да плащат за битов, а не промишлен ток

Омбудсманът настоя студентите в общежитията да плащат за битов, а не промишлен ток

Омбудсманът настоя студентите в общежитията да плащат за битов, а не промишлен ток

Омбуд­с­манът Диана Ковачева изп­рати препоръка до пред­седателя на Съвета на рек­торите в Бъл­гария акад. Лъчезар Трай­ков, в което нас­тоява да се пред­п­риемат необ­ходимите дейс­т­вия студен­т­с­ките общежития от обекти на свобод­ния пазар на елек­т­рическа енер­гия, да преминат към регулирания пазар, при който цените се определят от Комисията за енер­гийно и водно регулиране. Поводът за това становище е пос­тъпилата в инс­титуцията на омбуд­с­мана позиция от Национално пред­с­тавител­с­тво на студен­т­с­ките съвети, с нас­тояване студен­т­с­ките общежития да преминат от небитови към битови клиенти на елек­т­роенер­гия, т.е. да не се налага студен­тите да плащат промиш­лен ток. Проф. Ковачева посочва, че в тези общежития живеят над 50 хиляди студенти, като голяма част от тях нямат въз­мож­ност да зап­лащат смет­ките си за ток, защото цените на елек­т­роенер­гията на свобод­ния пазар са непосилни за тях. „Зап­лащането на студен­т­ско общежитие на човек се е увеличило 3 пъти спрямо 2020 г. Има риск хиляди студенти да напус­нат своите студен­т­ски общежития, респ. да прекъс­нат образованието си“, пише Диана Ковачева. Тя допълва, че съг­ласно чл. 4, ал. 1, изр. 1 от Наред­бата за пол­з­ване на студен­т­с­ките общежития и столове: „Студен­т­с­ките общежития са жилищни сгради или обособени части от тях, пред­наз­начени за временно задоволяване на жилищ­ните нужди на студен­тите, док­торан­тите и специализан­тите“. Омбуд­с­манът посочва, че фун­к­цията на студен­т­с­ките общежития е да задоволява жилищни нужди, т.е.  елек­т­роенер­гия в тези обекти се изпол­зва от живущите в тях не за стопан­ски, а за битови нужди. „Обръщам внимание, че съг­ласно § 1, т. 33а от Допъл­нител­ните раз­поредби на Закона за енер­гетиката, „небитов клиент“ е клиент, който купува елек­т­рическа енер­гия за небитови нужди, как­вито не са целите, за които се купува елек­т­роенер­гия в студен­т­с­ките общежития“, пише омбуд­с­манът. Проф. Ковачева допълва още, че законодателят раз­г­раничава клиен­тите на битови и небитови, в случая на елек­т­рическа енер­гия, според това за какви цели се купува елек­т­ричес­ката енер­гия. „Без значение е дали са физически или юридически лица, както и вида на обекта. В този смисъл е и съдеб­ната прак­тика, напр. Решение № 273/06.10.2014 г. по гр.д.№ 693/2014 г., г.к., IV г.о. на ВКС“, аргумен­тира тезата си общес­т­веният защит­ник.

България

Култура

Спорт

Каляри взе талант на Локомотив (Пловдив)

Фут­болис­тът на Локомотив (Плов­див) Иван Сулев осъщес­тви тран­с­фер в Италия. Според инфор­мацията на „Calciocasteddu“ той е под­писал с втородив…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Украинските власти претърсиха домовете набившия вътрешен министър Аваков и на милиардера Коломойски

Президен­тът на САЩ Джо Бай­дън каза, че ня…

Прочети още:

Loading...

Земеделие