Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 18, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Партии се надпреварват да свалят данъци без разчети

Партии се надпреварват да свалят данъци без разчети

Партии се надпреварват да свалят данъци без разчети

Куп пред­ложения за намаляване на данъци и по-големи данъчни облек­чения са внесли в Народ­ното съб­рание политичес­ките пар­тии пок­рай второто четене на закона за удъл­жаване дейс­т­вието на таз­годиш­ния бюджет и през 2023 г. Нито една от исканите данъчни промени не е съп­роводена с раз­чети колко ще струва на хаз­ната. Не е ясно и как с орязани данъчни приходи, ако бъдат приети пред­ложенията, ще се пок­рият намеренията на политичес­ките сили за по-големи раз­ходи за пен­сии, зап­лати и помощи догодина. Припом­няме, че служеб­ният кабинет отказа да пред­с­тави нов бюджет и внесе в пар­ламента пред­ложение през 2023 г. да се изпъл­нява бюджетът за тази година, докато бъде излъчено редовно правител­с­тво. Това означава приходите и раз­ходите да се запазят на нивата от тази година, а бюджет­ният дефицит да не над­вишава 6.1 млрд. лв.,пише сай­тът segabg.com. БСП първа даде заявка, че независимо от ограниченията на бюдж­ната рамка, ще внесе между първо и второ четене промени в приход­ната и раз­ход­ната част на удъл­жения бюджет. Наред с две преиз­чис­ления на пен­сиите и значителен ръст на минимал­ната зап­лата и въз­наг­раж­денията на бюджет­ните служители, левицата пред­лага въвеж­дане на необ­лагаем доход от трудова дей­ност за всички ненавър­шили 26 години. Пред­лага се необ­лагаеми да бъдат и всички трудови доходи до линията на бед­ност. За догодина правител­с­т­вото определи линията на бед­ност да е 504 лв. “Продъл­жаваме промяната“ над­цаква с по-високи данъчни облек­чения за деца. Сегаш­ните 600 лв. отс­тъпка от данъка върху дохода за едно дете се пред­лага да скочат до 900 лв., за две деца — до 1800 лв., а за три и повече 2700 лв. За дете с увреж­дания пред­ложението е данъч­ното облек­чение да се повиши от 1200 на 1800 лв. Друго пред­ложение на ПП е да се фик­сира в Закона за кор­поратив­ното подоходно облагане таван на ваучерите за храна, които може да бъдат получавани на месец, равен на 25% от минимал­ната зап­лата. Ако се приеме минимална зап­лата от 850 лв. през 2023 г., това означава ваучери за храна до 212 лв. В момента таванът е 200 лв. на месец, като сумата се определя всяка година със Закона за дър­жав­ния бюджет. “Ваучерите за храна са един от най-успешните механизми за повишаване на покупател­ната способ­ност на работещите. Трай­ното увеличаване на стой­ността им и обвър­з­ването им като процент от минимал­ната работна зап­лата е ефек­тивна мярка, която облек­чава работодателите и изс­вет­лява икономиката, тъй като върху тези пари не се плащат данъци и осигуровки“, посоч­ват в мотивите си от ПП. Няколко пар­тии нас­тояват нис­ката ставка от 9% ДДС, въведена за рес­торан­т­с­ките и кетъринг услуги в ковид пан­демията, да продължи да дейс­тва и догодина. Според БСП тя трябва да се прилага до средата на 2023 г., докогато е раз­писано дейс­т­вието на 0% ДДС за хляб и 9% за парно и газ. ПП обаче смята, че рес­торан­тьор­с­кият биз­нес е най-засегнатият от двете години пан­демия от коронавирус, а след това и от ускорената инф­лация, породена от вой­ната в Украйна. Затова фор­мацията пред­лага 9%-ната ставка за рес­торан­тите да продължи да дейс­тва през цялата 2023 г. “Въз­раж­дане“ пред­лагат 10%-ният данък печалба да падне на 5% за мал­ките и мик­рофир­мите. Пред­ложението им не е съп­роводено с мотиви, нито с раз­чети колко. Сред пред­ложените данъчни промени не всички за сваляне на налози и данъчни облек­чения. ДПС и ПП, нап­ример, пред­лагат иден­тични тес­тове в Закона за кор­поратив­ното подоходно облагане, с които се въвежда допъл­нително облагане на час­т­ните произ­водители и тър­говци на елек­т­роенер­гия. Пред­вижда се още тази години — от 1 декем­ври, те да превеж­дат отчис­ления от печал­бата си във фонд “Сигур­ност на елек­т­роенер­гий­ната сис­тема“, които да се изпол­з­ват за ком­пен­сиране на раз­ходите за ток на небитовите пот­ребители. През тази година само дър­жав­ните енер­гийни дружес­тва превеж­даха отчис­ления от свръх­печал­бите си във фонд СЕС, откъдето се финан­сираха ком­пен­сациите на небитовите пот­ребители. В проек­топ­ред­ложенията ДПС и ПП под­робно раз­пис­ват как да се определят внос­ките във фонда на отдел­ните видове произ­водители и тър­говци на елек­т­роенер­гия. Пред­вижда се този нов налог да дейс­тва до средата на 2023 г.

България

Култура

Спорт

Бащата на Джокович позира с руския флаг в Мелбрън

Бащата на Новак Джокович – Сър­джан, беше зас­нет как позира с фенове, дър­жащи рус­кия флаг, а един от тях бе облечен с фланелка със “Z”. Възмо…

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: Целите ни в Украйна остават непроменени

Путин: Целите ни в Украйна остават непроменени

Целите на Русия в Украйна остават неп­роменени, заяви в сряда рус­кият президент Владимир Путин. Той говори на среща със студенти по повод Тат…

Прочети още:

Loading...

Земеделие