Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 18, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Икономиката ни се забави през третото тримесечие на тази година

Икономиката ни се забави през третото тримесечие на тази година

Икономиката ни се забави през третото тримесечие на тази година

Засега няма нито една прогноза от международна или места институция, която да предвижда каквато и да е рецесия за страната ни

Национал­ната статис­тика ревизира леко нагоре ръста на брут­ния вът­решен продукт (БВП) на Бъл­гария за третото тримесечие. Според НСИ през третото тримесечие БВП се е увеличил с 3,3% (3,2% при пред­ход­ната прог­ноза) в срав­нение с третото тримесечие на 2021 г. на фона на слож­ната политичес­ката обс­тановка, която обх­вана страната през периода, понижените оценки на редица световни и европейски инс­титуции за рас­тежа през след­ващата година при по-оптимистични прог­нози за тази и очак­ванията на цен­т­рал­ната банка за забавяне на икономичес­ката актив­ност през второ полугодие. Това е най-бавният рас­теж от пър­вото тримесечие на 2021 г., като икономиката се сви отчасти поради странич­ните ефекти от вой­ната в Украйна. Забавиха се както пот­реб­лението на домакин­с­т­вата (3,3% спрямо 3,9% през второто тримесечие), така и правител­с­т­вените раз­ходи (7,7% спрямо 10,3%), което бе очак­вано на фона на лип­сата на редовен кабинет, политичес­ката несигур­ност и рокадите във властта. Инвес­тициите в основен капитал продъл­жиха да намаляват (-6,1% спрямо –9,5%). Същев­ременно нет­ното вън­шно тър­сене доп­ринесе положително за рас­тежа, тъй като износът (11,1% спрямо 8,5% през второто тримесечие) нарасна по-бързо от вноса (9,3% спрямо 12,4% през второто тримесечие). Ръс­тът спрямо второто тримесечие на 2022 г. остава неп­роменен — с 0,6% по сезонно изг­ладени данни. Дан­ните са в син­х­рон с очак­ванията на повечето икономисти за пос­тепенно забавяне на темпа на рас­теж на бъл­гар­с­кия БВП паралелно с този в останалите дър­жави от Европейс­кия съюз. Нас­коро и Европейс­ката комисия предуп­реди, че високите енер­гийни цени, намалялата покупател­ната способ­ност на домакин­с­т­вата, по-слабата вън­шна среда и по-затегнатите условия на финан­сиране заради рас­тящите лихви ще насочат повечето дър­жави към рецесия през пос­лед­ното тримесечие на тази година. В прог­нозата ѝ се залага едва 0,3% ръст на европейс­ката икономика догодина с надежда, че потапянето ще е кратко и нап­ролет повечето През третото тримесечие брут­ната добавена стой­ност (БДС) се повишава с 3,1% на годишна база и с 0,6% на тримесечна база (дан­ните са пред­варителни и сезонно изг­ладени). През третото тримесечие на 2022 г. в номинално изражение БВП въз­лиза на 44,959 млрд. лв. по текущи цени, а на човек от населението1 се падат 6601 лв. от стой­нос­т­ния обем на показателя. Така и ревизираните данни показ­ват, че за периода между юли и сеп­тем­ври бъл­гар­с­ката икономика е рас­тяла с по-бавен темп на фона на отчетените от НСИ в пър­вата половина от годината ръс­тове от по 5%. Основ­ният забавящ фак­тор остава пот­реб­лението — неговият прираст се забавя и на годишна база до 4,1%, което е очак­вано на фона на високата инф­лация. През този период инф­лацията се ускоряваше през всеки след­ващ месец и през сеп­тем­ври дос­тигна до 18,7%, преди да се успокои и да започне да отс­тъпва. Високата инф­лация натежава върху час­т­ното пот­реб­ление, но пот­ребител­с­кото доверие се подобри след пър­воначал­ния спад през 2022 г. Недос­тигът на работна ръка е значителен, а без­работицата остава ниска. Рас­тежът на реал­ните зап­лати се задържа, макар и с по-бавни тем­пове — поради високото номинално увеличение на зап­латите и регулираните цени на енер­гията. Все пак на фона на ЕС Бъл­гария остава сред най-силно пред­с­тавящите се икономики, но забавената икономическа актив­ност в еврозоната неминуемо ще започне да се пренася в страната. Засега обаче няма нито една прог­ноза от меж­дународна или места инс­титуция, която да пред­вижда как­вато и да е рецесия за страната в базовия си сценарий. Бъл­гария се сблъс­ква със слабия рас­теж на основ­ните си тър­гов­ски пар­т­ньори, като тър­говията с Русия и Украйна е срав­нително ограничена, но стабилна, очерта в свой скорошен док­лад и ОИСР. Газът играе нез­начителна роля в енер­гий­ния микс на страната, в който преоб­ладава елек­т­роенер­гията от ядрени цен­т­рали и въг­лища, произ­веж­дана на ниска цена и изнасяна за съсед­ните дър­жави. В Бъл­гария имаше силен приток на украин­ски бежанци, но много от тях вече са напус­нали страната. Мер­ките за енер­гийна под­к­репа, прилагани от есента на 2021 г., трябва да бъдат по-целенасочени и пос­тепенно да бъдат преус­тановени, когато това е въз­можно.

България

Култура

Спорт

Бащата на Джокович позира с руския флаг в Мелбрън

Бащата на Новак Джокович – Сър­джан, беше зас­нет как позира с фенове, дър­жащи рус­кия флаг, а един от тях бе облечен с фланелка със “Z”. Възмо…

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: Целите ни в Украйна остават непроменени

Путин: Целите ни в Украйна остават непроменени

Целите на Русия в Украйна остават неп­роменени, заяви в сряда рус­кият президент Владимир Путин. Той говори на среща със студенти по повод Тат…

Прочети още:

Loading...

Земеделие