Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 62, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Кабинетът „Донев1“ готви социален бюджет 2023

Кабинетът „Донев1“ готви социален бюджет 2023

Кабинетът „Донев1“ готви социален бюджет 2023

Според служебния министър на труда новото правило за МРЗ не отразява директивата за минимални работни заплати на ЕС

Служеб­ното правител­с­тво ще нап­рави вариант на бюджет в края на ман­дата си. Основ­ната ни задача сега е да организираме провеж­дането на чес­тни и проз­рачни избори. Това заяви по NOVA служеб­ният минис­тър на труда и социал­ната политика Лазар Лазаров, цитиран от БТА. Той добави, че бюджетът, който ще пред­ложи кабинетът, ще отразява и досегаш­ната политика на служеб­ното правител­с­тво — ще има значителен ръст в социал­ните раз­ходи. Лазаров припомни, че по пред­ложение на пър­вия служебен кабинет на Гълъб Донев има 20-процентно увеличение на минимал­ната работна зап­лата (МРЗ) на годишна база и увеличение на прага на бед­ност с 22 процента. В голяма част от дър­жав­ните инс­титуции бяха пред­п­риети дейс­т­вия за израв­няване на изос­таващи зап­лати, каза Лазаров и припомни, че в момента се прилага законът за удъл­жено дейс­т­вие на стария бюджет. По думите му в час­т­ния сек­тор увеличението на зап­латите за пос­лед­ното тримесечие на миналата година е дос­тиг­нало 14,7 процента. В пос­лед­ните месеци правител­с­т­вото пред­п­рие поредица дей­ности, насочени към рав­нището на цените, беше забавен ръс­тът на инф­лацията и към края на годината тя беше 16,9 процента, докато през годината имаше нива към 20 на сто, обясни социал­ният минис­тър. Пред­п­риехме и дейс­т­вие за промяна на механизма на социално под­помагане, така по-голям брой лица ще бъдат обх­ванати от социални помощи. В момента сме обх­ванали около 60 хил. души средно месечно, с новите рег­ламенти ще дос­тиг­нем около 100 хил. души, каза Лазаров. Минис­търът комен­тира и приетото в края на 48-ото Народно съб­рание решение минимал­ната работна зап­лата да е 50% от сред­ната брутна зап­лата за страната. Според Лазаров този автоматизъм не отразява дирек­тивата за минимални работни зап­лати на Европейс­кия съюз и затова син­дикати и работодатели имат право да са недоволни. По думите му това не е бил най-важният законоп­роект, който да бъде приет спешно в рам­ките на този пар­ламент. В пос­лед­ната минута бе променен механиз­мът и както виж­дате, никой не е доволен — нито син­дикатите, нито работодателите, комен­тира Лазаров. Според него МРЗ е основен социален и икономически показател. Служеб­ният минис­тър на труда и социал­ната политика комен­тира и твър­денията на депутати от „БСП за Бъл­гария“ за злоупот­реби с общес­т­вени сред­с­тва от страна на МТСП — за купуване на имоти в Плов­див, Варна и Габ­рово за съз­даването на регионални цен­т­рове за социални дей­ности. „Дър­жав­ният интерес е гаран­тиран, купили сме на по-ниски цени от пазар­ните. Дър­жавата раз­полага с много имоти, но на нас не ни тряб­ват много и какви да е имоти. Основ­ните изис­к­вания за тези имоти са те да са в цен­търа на населеното място и да имат площи за работа. Това е проект, който е одоб­рен от пред­ход­ното редовно правител­с­тво и е одоб­рен от минис­търа на труда и социал­ната политика и аз го изпъл­нявам. Законът за общес­т­вените поръчки не пред­вижда общес­т­вени поръчки за нед­вижими имоти“, обясни Лазаров.

България

Хибридна заплаха

Едно време Плев­нелиев раз­п­равяше, че рус­наците летели над Черно море, за да ни карат да ги прех­ващаме и така да израз­ход­ваме ресурса на изтр…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Младен Кръстаич: С това разполагаме, по-добри играчи нямаме

Селек­ционерът на Бъл­гария Младен Кръс­таич заяви след теж­кото поражение от Унгария с 0:3 в Будапеща, че това са най-добрите играчи, с кои…

Прочети още:

Loading...

Свят

Патрушев: Русия има оръжия да унищожи САЩ, ако съществуването й е застрашено

Патрушев: Русия има оръжия да унищожи САЩ, ако съществуването й е застрашено

Украйна може да бъде унищожена за година и половина, ако конфликтът не бъде решен, твърди Тръмп

Русия има оръжия, с които да унищожи всеки вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...