Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 63, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) НАП е издала над 223 000 персонални идентификационни кода през 2022 г.

НАП е издала над 223 000 персонални идентификационни кода през 2022 г.

Национал­ната аген­ция за приходите (НАП) е издала над 223 000 пер­сонални иден­тификационни кода (ПИК) през миналата година, съоб­щават от там. Близо 1,5 милиона пот­ребители имат активен ПИК на НАП. Сред услугите, които се пол­з­ват с него — общо 60, са подаване на данъчни и осигурителни дек­ларации, справки за задъл­женията с въз­мож­ност за плащане, включително и за мес­тни данъци и такси, справки за изп­латени доходи, за осигурителен доход, за извър­шени плащания и погасени с тях задъл­жения, актуално със­тояние на трудови договори, подаване на заяв­ления, получаване на удос­товерения и други. Пот­ребителите, които раз­полагат с пер­сонален код, могат да проверят дали имат пуб­лични задъл­жения, под­лежащи на принудително изпъл­нение и да ги погасят, за да пол­з­ват раз­лични данъчни облек­чения и отс­тъпка за ранно онлайн дек­лариране и плащане до 31 март 2023 г. Данъкоп­лат­ците имат въз­мож­ност да се въз­пол­з­ват и от пред­варително попъл­нената данъчна дек­ларация, която ще бъде дос­тъпна в Пор­тала за е-услуги в началото на март. С ПИК, издаден от НАП, могат да се пол­з­ват не само е-услугите на аген­цията, а и тези, предос­тавяни от други админис­т­рации, сред които НОИ, Национал­ната здрав­ноосигурителна каса, Аген­ция по заетостта, Аген­ция по впис­ванията, Минис­тер­с­тво на земеделието, 70 общини, сред които и Столична, и други, напом­нят от приход­ното ведом­с­тво. Издаването на пер­сонален иден­тификационен код от НАП може да се заяви от раз­с­тояние — с обаж­дане на телефона на приход­ната аген­ция: 0700 18 700, на имейл: , по пощата, както и през сис­темата за сигурно елек­т­ронно връч­ване (https://edelivery.egov.bg), подър­жана от Минис­тер­с­т­вото на елек­т­ронно управ­ление. В заяв­лението за издаване на ПИК е необ­ходимо пот­ребителят да посочи своите данни, задъл­жително елек­т­ронен адрес за корес­пон­ден­ция, както и пред­почитан от него офис на НАП, в който ще получи издадения ПИК. От съоб­ражения за сигур­ност кодът се дава само лично на клиента или на упъл­номощено от него лице в запечатан плик, защото всички дейс­т­вия, извър­шени с ПИК, включително подаване на дек­ларации и документи, се считат за саморъчно под­писани.

България

Култура

Спорт

Свят

Русия арестува журналист от в. “Уолстрийт джърнъл“ по обвинение в шпионаж

Арес­тът на Иван Гер­ш­кович е извър­шен в момент, в който заради вой­ната в Украйна отношенията между Запада и Мос­ква са особено обтег­нати. За п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...