10 000 протестираха заради цените на тока

10 000 протестираха заради цените на тока

1000 фирми в 29 града излязоха на митинги и шествия против по-скъпото елетричество за бизнеса

В почти цялата страна енер­гетици протес­тираха срещу пос­къп­ването на тока от 1 август. Соб­с­т­вениците на около 1100 фирми и работ­ниците поис­каха отлагане на новите, по-високи цени. Протес­тите са инициирани от работодател­ски организации и син­дикати срещу гот­веното пос­къп­ване на тока за биз­неса с 1220 %. С искане за реформи и спиране на краж­бите, син­дикати и работодатели излязоха заедно на внушителен протест пред Минис­тер­ски съвет в столицата. Около 10 хиляди души протес­тират, обяви Евгений Иванов от КРИБ. По думите му, от КНСБ са дошли 2000 души, от АИКБ2000, а 5200 са учас­т­ниците в протеста от КРИБ. На място бяха дошли 25 автобуса по 50 души в автобус. Протес­тиращите с барабани, свирки, вувузели скан­дираха “Реформи, реформи“ и “На рефор­мата — да, на крадеца — не“, съоб­щиха БГНЕС и “Фокус“. Плакатите гласяха “Няма да плащаме краж­бите в енер­гетиката“, както и с искания за остав­ката на пред­седателя на КЕВР Иван Иванов. От Минис­тер­ски съвет протес­т­ното шес­т­вие, премина пред сградата на КЕВР на бул. “Дон­дуков“, а след това стигна до Народ­ното съб­рание. Там протес­тиращите бяха пос­рещ­нати от жива верига от жан­дар­меристи и полицаи. Не искаме да се караме от кого да бъде платена смет­ката. Искаме смет­ката да не бъде над­писана, заяви Васил Велев, пред­седател на АИКБ. Според него смет­ката е над­писана с 1,3 млрд. лв. и това се дължи на преферен­циал­ните цени, с които се изкупува енер­гията от американ­с­ките цен­т­рали, както и фотовол­таиците. Син­дикати и работодатели призоваха произ­водителите на енер­гия да продават на обек­тивни цени така, както те продават своята продук­ция. От КНСБ пък заявиха, че 5-те %, които правител­с­т­вото въз­намерява да събира, ще доведат до фалит произ­водители на елек­т­роенер­гия. Работодателите отбелязаха, че за първи път в новата бъл­гар­ска история те излизат на протест, за да запазят своите пред­п­риятия. Шес­т­вия и митинги бяха планирани около обед в 29 града. Паралелни протести се провеж­дат и извън столицата. Сред акцен­тите на протес­тите ще бъде изк­люч­ването на мощ­нос­тите в пред­п­риятията. Това ще нап­равят заводи в Стара Загора, Казан­лък, “Амилум“ Раз­г­рад и “Стомана“ Пер­ник.