Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 127, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Щедрост: 40 лв. великденски добавки за над милион бедни пенсионери

Щедрост: 40 лв. великденски добавки за над милион бедни пенсионери

Щедрост: 40 лв. великденски добавки за над милион бедни пенсионери

Министър Калфин започва консултации с парламентарните политически сили за демографските проблеми

1 262 000 пен­сионери ще получат по 40 лв. за Велик­ден, обяви вицеп­ремиерът и социален минис­тър Ивайло Кал­фин. Парите ще получат пен­сионери с доход до 300 лв., уточни той. МС е нап­равил допъл­нителен тран­с­фер от 50,5 млн. лв. по бюджета на Дър­жав­ното общес­т­вено осигуряване за 2016 година, обясни още минис­търът. Допъл­нител­ната сума към пен­сията ще се изп­лаща на пен­сионери, на които пен­сията или сборът от пен­сиите, заедно с добав­ките и ком­пен­сациите към тях, за април, е в раз­мер до 300 лв. включително, кол­кото е раз­мерът на линията на бед­ност за тази година, Стaвa въпpoc зa дoбaвки и кoм­пeнcaции, кoитo ce изп­лaщaт oт НОИ. Акo пeнcиoнepът или инвaлидът пoлyчaвa пoмoщи и интeгpaциoнни дoбaвки oт Агeн­циятa зa coциaлнo пoд­пoмaгaнe, тe нe ce взимaт пoд внимaниe пpи изп­лaщaнe на добав­ките, обяс­ниха от правител­с­т­вото. Припом­няме, че в края на миналата година кабинетът отпусна коледни добавки за пен­сионерите при същите условия каро за целта бяха похар­чени 51 млн. лв. Сега мяр­ката ще обх­ване около 1 262 000 души от общо 2 187 000, което е някъде около 60 % от бъл­гар­с­ките пен­сионери, уточни Кал­фин. По думите му, няма опас­ност за зас­т­рашаване на бюджет­ната стабил­ност след това решение. Имаме данни, че за пър­вите месеци на годината преиз­пъл­нението на приходите по осигуровки е някъде около 61 милиона, така че можем да си поз­волим да отпус­нем тези малко над 50 милиона без да се съз­даде някакъв риск за бюджет­ната сис­тема в страната, увери социал­ният минис­тър. Той уточни също, че ще се нап­рави всичко въз­можно тези добавки да бъдат изп­латени с пен­сиите за месец април, за да може преди Велик­ден­с­ките праз­ници пен­сионерите да получат добав­ките. Ще започна кон­сул­тации с политичес­ките сили в пар­ламента на тема „Демог­рафия”, съобщи минис­търът на труда и социал­ната политика Ивайло Кал­фин след правител­с­т­веното заседание вчера, предаде Аген­ция „Фокус“. Демог­раф­с­ките проб­леми са изк­лючително важни и приоритетни за нас. Те трябва да се раз­г­леж­дат в цялост – не само по отношение на стимулиране на раж­даемостта, но също така и по отношение на заболяванията, които сък­ращават продъл­жител­ността и качес­т­вото на живот в Бъл­гария, което определя негатив­ната миг­рация от страната, обясни Кал­фин. По думите му, когато се говори за демог­рафия, трябва да се говори за дъл­гос­рочни и ком­п­лек­сни мерки по трите основни въп­роса – раж­даемост, смър­т­ност и качес­тво на живот, в след­с­т­вие на което се съз­дава механич­ната миг­рация.

България

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

“Нищо от това, което беше обещано от Корнелия Нинова, няма да се случи“, коментира местната власт

Евтините дър­жавни дърва за бед­ните тази год…

Прочети още:

Loading...