Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт11082020

Брой 152, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65987 BGN1 GBP = 2.17694 BGN1 CHF = 1.82056 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Рестартират „Горна Арда“

Рестартират „Горна Арда“

Рестартират „Горна Арда“

Инфраструктурният проект е важен за региона, има значим икономически и социален ефект и държавата е заинтересована той да се реализира възможно най-скоро

Проек­тът за изг­раж­дането на кас­када „Горна Арда“ вероятно ще бъде включен в работ­ния вариант на Плана за управ­ление на реч­ните басейни в Източно-беломорския район за периода 20162021 г., който в момента е на етап общес­т­вени кон­сул­тации. Това бе една от темите по време на срещата на ръководителите на Хид­роенер­гий­ната ком­пания „Горна Арда“ Вер­нер Казаг­ранде и Гюн­тер Вайл­цер с облас­т­ния управител на Кър­джали Илия Илиев, съобщи сай­тът „Парите ни”. Екипът на ХЕК „Горна Арда“ продъл­жава работата по осъв­ременяването на проекта, за да сме сигурни, че той отговаря на съв­ремен­ните изис­к­вания за ефек­тив­ност, икономически ползи и екологосъоб­раз­ност, уточни Казаг­ранде. Той допълни, че старият идеен проект пред­виж­даше кас­када с три хид­ровъзела, но е въз­можно новият да е с два, а при всички положения инвес­тицията ще бъде на територията на област Кър­джали. “Горна Арда“ е изк­лючително важен за региона инф­рас­т­рук­турен проект със значим икономически и социален ефект, и дър­жавата е заин­тересована той да се реализира въз­можно най-скоро. Казаг­ранде уточни, че за пос­тигане на по-добрата коор­динация между инс­титуциите, имащи отношение към изпъл­нението на проекта, е съз­дадена меж­дуведом­с­т­вена група под ръковод­с­т­вото на зам.-министъра на енер­гетиката Николай Николов. В нея влизат екс­перти от минис­тер­с­т­вата на енер­гетиката, на окол­ната среда и водите, и на регионал­ното раз­витие и благоус­т­ройс­т­вото, както и пред­с­тавители на фирмите-акционери — НЕК и ЕВН, за да се намери най-подходящата форма за изг­раж­дане на кас­кадата, съоб­разно изис­к­ванията на национал­ното и европейс­кото законодател­с­тво, меж­дународ­ните стан­дарти за строител­с­тво на ВЕЦ-ове и регулациите в сферата на екологията. Припом­няме, че проек­тът за хид­роенер­гий­ната цен­т­рала бе съз­даден пър­воначално като българо-турски, с меж­дуп­равител­с­т­вено споразумение под­писано по времето на премиера Иван Кос­тов, а за пър­вата копка от Анкара прис­тигна тогаваш­ният му колега Бюлент Еджевит. Впос­лед­с­т­вие тур­с­кият хол­динг „Джей­лан“ фалира и дей­нос­тите по „Горна Арда“ бяха зам­разени. През август 2013 г. кабинетът на Пламен Орешар­ски бе решен да рес­тар­тира проекта след­ващата година и заложи срок за завър­ш­ването му през 2018 г. Миналата година Вер­нер Казаг­ранде под­черта, че проек­тът не е зам­разен, че се правят допъл­нителни проуч­вания с цел прецизирането му преди док­лада по ОВОС, тъй като планирането е от 70-те – 80-те г. на XX век.

България

Култура

„Пор­тал на два свята“ — Цари Мали град

Оперният фестивал се иткрива на 29 август с “Янините девет братя“

Софийс­ката опера и балет се готви за отк­риването на новия си фес­тивал „Порт…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Потен­циалът на нашия отбор е много по-голям, заяви Херо

Треньорът на Берое Димитър Димитров-Херо заяви, че потен­циалът на водения от него тим е много по-голям. „Сигурно раз­ликата с Лев­ски отп­реди …

Прочети още:

Loading...

Свят

Кървави сблъсъци в Беларус при протестите след изборите

Кър­вави сблъсъци в Беларус при протес­тите след изборите

Опозиционната лидерка Светлана Тихановска пристигна в Литва, след като е била задържана в в Минск за седем часа

Най-малко един човек е загина…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...