Птичият грип се завърна,стопаните в паника

Птичият грип се завърна,стопаните в паника

Общо четири огнища на птичи грип са кон­с­татирани към момента на територията на страната. Едното е на територията на Доб­ричка област, второто е на територията на Хас­ков­ска област, третото — в Сливен­ска област, и едно e в Ямбол­ска област, съоб­щават от Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ). Пос­лед­ното огнище е кон­с­татирано в живот­новъден обект за отг­леж­дане на патици, находящ се в село Зим­ница, община Страл­джа, област Ямбол, където са умър­т­вени близо 8 хиляди патици. Като част от мер­ките за лик­видиране и недопус­кане на раз­п­рос­т­ранението на болестта се умър­т­вяват и въз­п­рием­чивите животни в живот­новъден обект, който е в непос­ред­с­т­вена близост до огнището. Към момента на територията на област Ямбол заболяването е кон­с­татирано само в една ферма за патици в село Зим­ница, община Страл­джа. В сливен­с­кото село Глуш­ник, както и в хас­ков­с­кото село Узун­джово, птичи грип е кон­с­татиран в домашно стопан­с­тво (обект тип “заден двор“). Пър­вото огнище, това в село Стефаново, община Доб­рич е кон­с­татирано в средата на октом­ври в промиш­лен живот­новъден обект за отг­леж­дане на патици. Птиците в 3-километровата зона около кон­с­татираните огнища са умър­т­вени по хуманен начин. Извър­ш­ват се пос­тоянни клинични прег­леди в 10-километровата зона около огнищата. Към момента е заб­ранено насел­ването на живот­новъдни обекти с новоиз­люпени водоп­лаващи птици на територията на цялата страна.