Всеки втори нашенец без зимна почивка

Всеки втори бъл­гарин – 52%, няма да почива тази зима, сочи екс­п­ресен сон­даж на “Галъп интер­нешънъл“ по актуални теми за общес­т­вото. От останалите 31% ще пред­почетат Бъл­гария и род­ните курорти, а 13% смятат да почиват в Бъл­гария, но и да отидат в чуж­бина за зимна почивка, или пътуване, свър­зано с коледно-новогодишните праз­ници. 4% пък са тези, които ще посетят само чуж­бина тази зима за праз­нуване или вакан­ция. Като цяло обаче бъл­гарите намират, че туриз­мът у нас върви към по-добро: цели 68% каз­ват това, а 18% са на обрат­ното мнение. 14% пък не могат да преценят. Когато бъдат попитани кой защитава пот­ребител­с­ките интереси в курор­т­ните места, бъл­гарите отговарят без изненади – най-вече ресор­ната Комисия за защита на пот­ребителите (40% от споменаванията). Вед­нага след това идват медиите (16%), а 7% споменават неп­равител­с­т­вените организации, а правител­с­т­вената админис­т­рация в лицето на ресор­ните минис­тер­с­тва, се споменава в 5% от случаите. По данни на проуч­ването, над 300 000 са пъл­нолет­ните бъл­гари, които твър­дят, че са били потър­певши от измама или фал­шификации в интер­нет. В началото на зим­ния сезон цели три чет­върти от бъл­гарите (74%) са почти автоматично сигурни, че в пред­с­тоящите праз­нични акции и намаления по Коледа тър­гов­ците ще са по-скоро некорек­тни. Едва 22% смятат, че тър­гов­ците ще бъдат по-коректни тези праз­ници, а 4% не могат да дадат категоричен отговор. Сон­дажът е част от стан­дар­т­ната изс­ледовател­ска прог­рама на аген­цията и е проведен от 1 до 3 ноем­ври чрез телефонно интервю сред 805 пъл­нолетни бъл­гари по панелна методика, която осигурява пред­с­тавител­ност на дан­ните.