Краят на летния сезон докара по-висока безработица

Краят на летния сезон докара по-висока безработица

Краят на сезон­ната заетост е довел до лек ръст на без­работицата в Бъл­гария през октом­ври. Това съобщи минис­търът на труда и социал­ната политика Бисер Пет­ков, цитиран от БНР. Пет­ков учас­тва в кон­ферен­ция за сът­руд­ничес­т­вото на биз­неса и универ­ситетите в Русе, отбелязва национал­ното радио. През октом­ври делът на регис­т­рираните без­работни лица дос­тига 6,7% от икономически актив­ните, докато през сеп­тем­ври нивото на без­работица е било 6,5%, посочва Пет­ков. Той обяс­нява тен­ден­цията с прик­люч­ването на лят­ната сезонна заетост и регис­т­рирането в бюрата по труда на част от упраж­нявалите сезонен труд. Според него обаче тен­ден­цията е за намаляване на без­работицата у нас, тъй като през октом­ври на годишна база нивото ѝ е с над процен­тен пункт по-ниско. Пет­ков допълва, че като до края на сед­мицата ще има решение за колед­ните добавки на пен­сионерите, предава БТА. Решението ще се вземе от правител­с­т­вото. Социал­ният минис­тър посочи, че наг­ласата е да има коледни добавки, но не за всички пен­сионери. Ще се търси въз­можно най-справедливият под­ход за раз­п­ределение на сред­с­т­вата. “Както и предиш­ните години, обик­новено това е форма на под­помагане на пен­сионерите, които са с най-ниски раз­мери на пен­сии, като обик­новено границата е линията на бед­ността. Пред­полагам, че в тази посока ще бъде и таз­годиш­ното решение“, комен­тира Пет­ков.