5,4 млн. българи на ръба на бедността

5,4 млн. българи на ръба на бедността

575 лв. нужни на човек на месец, за да не мизерства

За нор­мален живот на четирич­ленно домакин­с­тво — двама въз­рас­тни и две деца, са необ­ходими 2301 лева на месец, според дан­ните на Инс­титута за социални и син­дикални изс­лед­вания (ИССИ) към КНСБ от наб­людението на пот­ребител­с­ките цени и изд­ръж­ката на живот в Бъл­гария през третото тримесечие. Това съоб­щиха на прес­кон­ферен­ция в син­диката президен­тът на КНСБ Пламен Димит­ров и изс­ледователят от ИССИ Виолета Иванова, предаде БТА. Тези пари са необ­ходими, за да се задоволяват основ­ните пот­реб­ности, свър­зани с храна, с условията на живот, здравеопаз­ване и образование. Средно на човек от този тип четирич­ленно домакин­с­тво изд­ръж­ката на живота е 575,28 лева. От КНСБ са изчис­лили, че брут­ната работна зап­лата за всеки от двамата работещи родители с две деца трябва да бъде не по-ниска от 1474 лева, за да се осигурят сред­с­т­вата, необ­ходими за изд­ръж­ката на живот на този тип сред­нос­татис­тическо домакин­с­тво. Официал­ните данни за зап­латите на наетите през третото тримесечие на 2017 г. отчитат средна работна зап­лата за страната от 1037 лева, която е с близо 30% по-ниска от необ­ходимите средни стой­ности за изд­ръжка. Под изд­ръж­ката на живота са 75% от домакин­с­т­вата в Бъл­гария или общо 5,4 млн. бъл­гари, каза Пламен Димит­ров. Само 25% от домакин­с­т­вата са с общ доход на човек над изд­ръж­ката на живота или около 1,8 млн. души. 30% от домакин­с­т­вата са с общ доход на човек под изд­ръж­ката за бед­ните домакин­с­тва (до 314 лева официална линия на бед­ност) или близо 2,1 млн. души. От КНСБ за първи път са изчис­лили и изд­ръж­ката на живота за София. Необ­ходимите сред­с­тва за изд­ръжка за четирич­ленно домакин­с­тво в столицата са 3003,32 лева, като средно на човек от този тип домакин­с­тво изд­ръж­ката на живот е 750,83 лева. Тя над­х­върля сред­ните за страната стой­ности с 30,5%. Следователно брут­ната работна зап­лата за двама работещи родители с две деца, живеещи в София, трябва да бъде не по-ниска от 1924 лева, за да се осигурят необ­ходимите сред­с­тва за нор­мален живот. Според официал­ните данни за зап­латите в София сред­ната в столицата е 1405 лева, която е с близо 27% по-ниска от необ­ходимата. Основ­ният принос за повишение на изд­ръж­ката на живот в страната имат хранител­ните стоки с ръст от 4,4 на сто на годишна база, а при нех­ранител­ните стоки тем­път се задържа на относително по-ниски нива от 1,6 на сто, което според КНСБ означава, че инф­лацията плавно се зав­ръща в Бъл­гария, което те изтъл­куваха като добър знак.