Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб24102020

Брой 204, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Бизнесът предвижда 10% спад на инвестициите

Бизнесът предвижда 10% спад на инвестициите

Пред­п­риемачите очак­ват инвес­тициите през нас­тоящата година да са с 9,5% по-малко в срав­нение с тези, нап­равени през 2016-а. Това показва проуч­ване на Национал­ния статис­тически инс­титут, проведено сред промиш­лените пред­п­риятия в нашата страна през октом­ври 2017 година. Най-голям относителен дял в инвес­тициите през нас­тоящата година се очаква да фор­мира произ­вод­с­т­вото на стоки за меж­динно пот­реб­ление (39,1% от всички инвес­тиции в промиш­лената сфера), след­вано от енер­гетич­ните и свър­заните с водата сек­тори (24,0%) и произ­вод­с­т­вото на недъл­гот­райни пот­ребител­ски стоки (20,5%). Биз­нес анкетата на НСИ също така показва, че пред­п­риемачите очак­ват намаление на обема на инвес­тициите в промиш­леността през 2018 година с 4,8% спрямо нас­тоящата година, като около 25% от пред­п­риятията не планират раз­ходи за придобиване на дъл­гот­райни активи през след­ващата година. И през след­ващата година най-голям дял от планираните инвес­тиции — 38,2%, се очак­ват при произ­вод­с­т­вото на стоки за меж­динно пот­реб­ление, след­вани от енер­гетич­ните и свър­заните с водата сек­тори и произ­вод­с­т­вото на недъл­гот­райни пот­ребител­ски стоки — съот­ветно с 29,6% и с 15,5%, показва проуч­ването на НСИ. По нап­рав­ление на инвес­тициите през 2018 година с най-голям дял се очаква да бъдат тези за увеличаване на произ­вод­с­т­вения капацитет — 33,1% от общия стой­нос­тен обем на инвес­тициите в промиш­леността. На второ място с 29,3% дял са пред­видените инвес­тиции за замес­т­ване на износеното оборуд­ване, след­вани от тези за механизация или автоматизация на същес­т­вуващи произ­вод­с­т­вени процеси и за въвеж­дане на нови произ­вод­с­т­вени тех­нологии — с 23,0%, и за опаз­ване на окол­ната среда, мерки за сигур­ност и други — с 14,6%.

България

Култура

Спорт

Шахтьор подчини Реал (Мадрид) като гост

Отборът на Шах­тьор (Донецк) пос­тигна изненад­ваща победа с 3:2 като гост на Реал (Мад­рид) в двубой от група В на Шам­пион­с­ката лига. Попад…

Прочети още:

Loading...

Свят

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

На Стария континент са регистрани над 5 млн. заболели и 200 000 починали

Бол­нич­ните сис­теми на Европа са под­ложени на огромно нап­режение пора…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...