Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт20102020

Брой 202, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) 1,4 млрд. евро раздава Ципрас за Коледа за социални дейности

1,4 млрд. евро раздава Ципрас за Коледа за социални дейности

1,4 млрд. евро раздава Ципрас за Коледа за социални дейности

720 млн. евро ще бъдат насочени към 3,4 млн. уязвими граждани

Гръц­кият пар­ламент ще обсъди екс­п­ресно пред­ложението за раз­п­ределянето на 1,4 млрд. евро от излишъка на бюджета, съобщи Ana Mpa. Законоп­роек­тът беше внесен във вторник,Като се очаква тек­с­товете да влязат пленар­ната зала още в чет­вър­тък (16 ноем­ври). По данни на гръц­кото финан­сово минис­тер­с­тво изпъл­нението на бюджета в периода януари — октом­ври отчита пър­вичен излишък в раз­мер на 5,35 млрд. евро, спрямо 4,85 млрд. евро за същия период на 2016 година. Заложените цели за тази година бяха за излишък от 5,32 млрд. евро. Именно това преиз­пъл­нение ще поз­воли на правител­с­т­вото да раз­даде част от излишъка за социални дей­ности. Плановете за това бяха анон­сирани от премиера Алек­сис Цип­рас в началото на сед­мицата, припомня в. “Катимерини“. Той уточни, че 720 млн. евро ще бъдат насочени към 3,4 млн. уяз­вими граж­дани. С 315 млн. евро ще бъдат ком­пен­сирани пен­сионери, които са били принудени да плащат здравни осигуровки в периода 20122016 година в нарушение на закона. Останалите 360 млн. евро ще бъдат дадени на дър­жав­ната енер­гийна ком­пания PPC, за да бъде ограничено пос­къп­ването на елек­т­роенер­гията в страната. В края на 2016 г. гръц­кото правител­с­тво раз­даде малко над 600 млн. евро от излишъка за бед­ните пен­сионери в страната. Това решение изп­рави на нокти кредиторите, които се притес­ниха, че Атина отново се връща към позаб­равени прак­тики за раз­даване на бонуси, дори и при липса на дос­татъчни сред­с­тва в хаз­ната. Това беше една от причините за забавянето на втория прег­лед на спасител­ната прог­рама на страната. Тази година обаче мяр­ката вече е обсъдена с кредиторите и те дадоха своето одоб­рение за мяр­ката. Атина очаква третият прег­лед на прог­рамата да прик­лючи без забавяне, а от август 2018 година и да бъде сложен край на спасител­ните прог­рами за страната.

България

Култура

Непоказвани оригинални илюстрации от романа “Под игото“

В Габ­рово гос­тува изложба на Национал­ната биб­лиотека “Св. Св. Кирил и Методий“, която пред­с­тавя непоказ­вани оригинални илюс­т­рации от пър­вото…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Динамичен обрат на борсовите цени на зърното

Динамичен обрат на борсовите цени на зърното

Въп­реки неп­роменената прог­ноза на Меж­дународ­ния съвет по зърно за добива на пшеница, отново сме свидетели на динамичен обрат на цените на зъ…

Прочети още:

Loading...