И екоминистър Нено Димов лобист за втори лифт на Банско

Срещу раз­витието на Бан­ско като ски курорт няма нито един екологичен довод, смята минис­търът на окол­ната среда Нено Димов. “За мене проб­лемът с втори лифт в Бан­ско трябва да намери решение, защото чака повече от 10 г.“, каза минис­търът. Той даде пример с курорт в Авс­т­рия, където също има национален парк и резер­ват и в който съоръженията са 20% от площта, а в Бан­ско — само 0.3% от парка. Освен това колите, с които сега се стига до пис­тите, замър­сяват повече, откол­кото елек­т­ричес­кият лифт, каза Димов. Той обяви, че е получил пис­мото от кмета на Бан­ско Георги Икономов, който иска прик­люч­ване на процедура по изменение на сега дейс­т­ващия план за управ­ление на Национален парк “Пирин“, започ­ната през 2013 г. Пред­с­тои юрис­тите да се произ­несат дали е въз­можно от правна гледна точка, каза минис­търът. Никой план не пред­вижда друго строител­с­тво освен съоръжения за спорт, увери минис­търът. Освен това всяко инвес­тиционно намерение за строител­с­тво на такова съоръжение ще минава оценка за въз­дейс­т­вие върху окол­ната среда, добави той. “Не може да имате в парка инвес­тиционно намерение без ОВОС. И това може да е инвес­тиционно намерение само спор­тно — ски писти и прилежаща инф­рас­т­рук­тура, нищо друго“, заяви Димов, запитан дали не би могло пок­рай спор­т­ните съоръжения — нап­ример басейни, да се строят и хотели.