Кампания на НАП накара компании да декларират дивиденти

Кон­т­ролна кам­пания на Национал­ната аген­ция за приходите (НАП) спрямо фир­мите, дек­ларирали значителни суми в брой в касите си, накара биз­неса да дек­ларира дивиденти, съоб­щават данъч­ните. От НАП напом­нят, че от финан­совите отчети на ком­паниите е станало ясно, че те дъл­жат 13 млрд. лева в брой. Съм­ненията на данъч­ните бяха, че по този начин се извър­ш­ват нарушеиня на закона и се укрива раз­п­ределение на печалба. След като бяха нап­равени проверки на 550 фирми, а на хиляди други бяха изп­ратени предуп­реж­дения, са дек­ларирани 200 млн. лева под фор­мата на раз­п­ределение на печалба. Биз­несът е доп­латил 130 млн. лева данък върху дивиден­тите. Така парите в касите на ком­паниите у нас официално намаляват с 3 млрд. лева, съоб­щават още от НАП. Дружес­т­вата ще имат срок до края на 2017 година да коригират доб­роволно допус­нати данъчни и счетоводни отк­лонения по касовата налич­ност без да им бъде налагана проверка или ревизия. „През 2018 г. обаче законът ще бъде прилаган в пъл­ната му строгост“, категорична е обаче изпъл­нител­ният дирек­тор на НАП Галя Димит­рова. Тя комен­тира още, че опитът на данъч­ните е пот­вър­дил, че големите суми, коиито фир­мите дек­ларират в брой, са опит за непоз­волени счетоводни операции и призова ком­паниите да се свър­жат с Аген­цията за решаване на този казус.