Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет23102020

Брой 204, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Предлага се минималната заплата да се формира на база социално-икономически критерии

Предлага се минималната заплата да се формира на база социално-икономически критерии

Предлага се минималната заплата да се формира на база социално-икономически критерии

Правител­с­т­вото официално пред­лага минимал­ната работна зап­лата в Бъл­гария да се фор­мира на база на важни социално-икономически критерии, като инф­лация, произ­водител­ност на труда, заетост, динамика на брут­ния вът­решен продукт (БВП) и др. На сайта за общес­т­вени кон­сул­тации е пуб­ликуван законоп­роект на кабинета за ратифициране на Кон­вен­ция № 131 на Меж­дународ­ната организация на труда (МОТ). Чрез ратифициране на Кон­вен­цията се гаран­тира балан­сиране и пред­видимост в ръста на минимал­ната работна зап­лата (МРЗ), както и проз­рачен механизъм за ней­ното фор­миране, посочва се в мотивите към проекта.По силата на Кон­вен­цията промяната ще се прави на база на редица важни социално-икономически критерии, като инф­лация, произ­водител­ност на труда, заетост, динамика на брут­ния вът­решен продукт (БВП) и др., а няма да се променя с решение на Минис­тер­с­кия съвет, както досега. Ратификацията на кон­вен­цията задъл­жава вед­нъж определена минимал­ната работна зап­лата за страната периодично да се актуализира в съот­вет­с­т­вие с измененията в раз­ходите за живот и другите икономически условия. Работодателите по никакъв повод не могат да определят в трудов договор по-ниска работна зап­лата от тази, която е установена като минимум. Определената минимална работна зап­лата е задъл­жителна за работодателя и не може да се намалява нито по колек­тивен, нито по трудов договор.Досега в национал­ното трудово законодател­с­тво не същес­т­вува изрична правна уредба, която да изб­роява критериите, въз основа на които Минис­тер­с­кия съвет определя кон­к­рет­ния раз­мер на минимал­ната работна зап­лата. Пред­ложението до Народ­ното съб­рание за ратифицирането на Кон­вен­цията е сериозна стъпка при въвеж­дането на меж­дународни трудови стан­дарти в областта на зап­лащането в национал­ното законодател­с­тво, пише в проекта.Конвенция № 131 е приета през 1970 г. от Меж­дународ­ната кон­ферен­ция на труда на Меж­дународ­ната организация на труда (МОТ). Тя е ратифицирана от 53 държави-членки на МОТ, 9 от които са държави-членки на Европейс­кия съюз — Фран­ция, Лат­вия, Литва, Малта, Холан­дия, Пор­тугалия, Румъния, Словения и Испания.

България

Култура

Спорт

Шахтьор подчини Реал (Мадрид) като гост

Отборът на Шах­тьор (Донецк) пос­тигна изненад­ваща победа с 3:2 като гост на Реал (Мад­рид) в двубой от група В на Шам­пион­с­ката лига. Попад…

Прочети още:

Loading...

Свят

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

На Стария континент са регистрани над 5 млн. заболели и 200 000 починали

Бол­нич­ните сис­теми на Европа са под­ложени на огромно нап­режение пора…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...