Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет23102020

Брой 204, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Росатом: Участието ни като инвеститор в АЕЦ “Белене“ ще зависи от избрания модел

Росатом: Участието ни като инвеститор в АЕЦ “Белене“ ще зависи от избрания модел

Росатом: Участието ни като инвеститор в АЕЦ “Белене“ ще зависи от избрания модел

От икономическа гледна точка моделът на АЕЦ “Пакш“ 2 е най-изгоден за втора ядрена централа в България, смята Кирил Комаров

“Росатом“ е готов да учас­тва под раз­лични форми в проекта АЕЦ “Белене“, но вариан­тите могат да бъдат раз­лични и зависят най-вече от това, какви са целите и приоритетите на бъл­гар­с­кото правител­с­тво. Ком­панията има раз­личен опит в няколко европейски проекта — в АЕЦ “Пакш“ 2 в Унгария, където “Росатом“ отпусна дър­жавен заем, както и при тур­с­ката АЕЦ “Аккую“, където рус­наците са стратегически инвес­титор. Това заяви пър­вият зам.-генерален дирек­тор на рус­ката ком­пания Кирил Комаров пред бъл­гар­ски медии по време на ядреното изложение Atomex Europe, което се провежда в Будапеща. Той беше категоричен, че кор­порацията е готова да учас­тва като строител във всеки един вариант, който бъл­гар­с­кото правител­с­тво избере за проекта. “Учас­тието ни като инвес­титор ще зависи от условията и изб­рания модел“, допълни Комаров. За него най-подходящият вариант за АЕЦ “Белене“ би била унгар­с­ката схема, защото тя е и най-икономически изгодна. “За Унгария е най-важна е евтината елек­т­роенер­гия, която ще помогне за раз­витието на икономиката, за кон­курен­тос­пос­б­ността на страната“, каза той и допълни, че от икономическа гледна точка дър­жав­ният заем за дълъг срок, с ниска лихва и който ще започне да се изп­лаща едва след като цен­т­ралата бъде въведена в екс­п­лоатация, е най-изгодният вариант. Комаров не изк­лючи и вариант, подобен на пос­тиг­натото за АЕЦ “Аккую“ и за втора ядрена цен­т­рала в Бъл­гария, но допълни, че тур­с­кото правител­с­тво е дало гаран­ции, че ще изкупува елек­т­роенер­гията на цен­т­ралата при “дос­татъчно висока цена“. Пред бъл­гар­с­ките жур­налисти Комаров беше категоричен, че “Росатом“ и Бъл­гария работят пол­зот­ворно от десетилетия и дори в годините, в които се водеше арбит­раж­ното дело за АЕЦ “Белене“, рус­ката кор­порация е учас­т­вала в проекта за удъл­жаване на срока за екс­п­лоатация на блоковете в АЕЦ “Коз­лодуй“, дос­тавяла е ядрено гориво. Днес двете страни работят активно по проект за отработеното ядрено гориво — съх­ранението му и намаляването на неговата радиоак­тив­ност. Комаров заяви още, че не се съм­нява в продъл­жаването на доб­рите отношения между двете страни. Като цяло рус­ката ком­пания в момента раз­работва 42 блока — 8 в Русия и 34 в чуж­бина — в Индия, Китай, Беларус, Фин­лан­дия, Унгария и др. До десетина дни се очаква и полагането на пър­вата копка на блоковете, които “Росатом“ ще строи в Бан­г­ладеш. Въп­реки натоварената си прог­рама Комаров обеща, че ще отмени всички свои ангажименти за подобна церемония и за АЕЦ “Белене“. “Важ­ното е тя да се със­тои“, комен­тира той.

България

Култура

Спорт

Шахтьор подчини Реал (Мадрид) като гост

Отборът на Шах­тьор (Донецк) пос­тигна изненад­ваща победа с 3:2 като гост на Реал (Мад­рид) в двубой от група В на Шам­пион­с­ката лига. Попад…

Прочети още:

Loading...

Свят

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

На Стария континент са регистрани над 5 млн. заболели и 200 000 починали

Бол­нич­ните сис­теми на Европа са под­ложени на огромно нап­режение пора…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...