Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет22102020

Брой 203, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) С протест за “цялостно творчество“ граждани ще поискат оставката на Фандъкова

С протест за “цялостно творчество“ граждани ще поискат оставката на Фандъкова

С протест за “цялостно творчество“ граждани ще поискат оставката на Фандъкова

Неп­равител­с­т­вената организация “Спаси София“ организира протест в цен­търа на столицата в неделя. Той е под над­с­лов “#Дан­чеС­лез — Протест за цялос­тно твор­чес­тво“ и с него ще се поиска остав­ката на кмета на града Йор­данка Фан­дъкова. Недовол­с­т­вото ще започне в 13 ч. от Минис­тер­с­кия съвет, като ще премине по бул. “Дон­дуков“, ул. “Г. С. Раков­ски“ и ще дос­тигне до сградата на Столич­ната община. Организаторите посочиха, че протес­тът им е провокиран заради няколко неща — некачес­т­вените ремонти, замър­сяването на въз­духа, провалите в областта на град­с­кия и велот­ран­с­порта, презас­т­рояването и заличаването на архитек­тур­ното нас­лед­с­тво. “Въп­реки многок­ратно пот­вър­ж­давания от Фан­дъкова ангажимент за без­ком­п­ромисен кон­т­рол на качес­т­вото на ремон­тите в София, много от тях бяха с изк­лючително сериозни дефекти, видимо некачес­т­вено изпъл­нение и неус­той­чиви крайни резул­тати“, заяви Борис Бонев от “Спаси София“. Организацията твърди, че град­с­кият тран­с­порт губи милиони път­ници годишно, а превоз­ните сред­с­тва стават все по-малко и все по-нередовни. Друга причина за недовол­с­т­вото били “многок­рат­ните протести на жителите на раз­лични квар­тали заради без­кон­т­рол­ното зас­т­рояване на всяко свободно зелено прос­т­ран­с­тво и лип­сата на адек­ватна инф­рас­т­рук­тура“. За събитието има и съз­дадена група във Фейс­бук. До обед близо 1000 души бяха заявили, че ще се включат в протеста. Една от табелите на бул. “Дон­дуков“ беше под­менена с такава, на която е изписана фамилията на столич­ния кмет Йор­данка Фан­дъкова. От неп­равител­с­т­вената организация “Спаси София“ уточ­няват с ирония, че това е нап­равено от граж­дани, които били доволни от “качес­т­вено изпъл­нената работа“ по ремонта на булеварда, “предаден в рекор­д­ните 138 дни, вместо пред­видените по договор 70“.

България

Експертният съвет подкрепи носенето на маски и на открито

Експертният съвет подкрепи носенето на маски и на открито

Екс­пер­т­ните съвети по епидемиология и по инфек­циозни болести към МЗ под­к­репят носенето на маски на отк­рито, съоб­щиха от прес­служ­бата на Мини…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Петдесет жени в българската живопис“.

„Петдесет жени в българската живопис“.

Милена Балчева-Божкова и проф. Чав­дар Попов са със­тавители на нов двуезичен албум на бъл­гар­ски и анг­лийски език, озаг­лавен „Пет­десет жени в …

Прочети още:

Loading...

Спорт

УЕФА избра съдиите на родните тимове в Лига Европа

УЕФА обяви нарядите за пред­с­тоящите първи мачове от груповата фаза на Лига Европа. В чет­вър­тък ЦСКА приема румън­с­кия Клуж от 19,55 часа на н…

Прочети още:

Loading...

Свят

Променят правилата за финалния дебат между Тръмп и Байдън

Променят правилата за финалния дебат между Тръмп и Байдън

Финал­ният дебат на 22 октом­ври между двамата кан­дидати за президент на САЩ на изборите на 3 ноем­ври, Доналд Тръмп и Джо Бай­дън, ще премине п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...