Теменужка Петкова: Най-лошият сценарий за АЕЦ “Белене“ е да не предприемем нищо

Без “Росатом“ много трудно бихме направим каквото и да било, каза министърът на енергетиката

При инвес­тирани до момента над 3 млрд. лева в проекта АЕЦ „Белене” и оборуд­ването, което стои на площад­ката, не знам кой би поел отговор­ност нищо да не се пред­п­риеме. Това каза по bTV енер­гий­ният минис­тър Теменужка Пет­кова в комен­тар на док­лада на БАН във връзка с бъдещето на проекта „Белене”. Това, което БАН прави като извод в док­лада, е, че най-лошият сценарий е, ако нищо не се пред­п­риема, обясни Пет­кова. Тя допълни, че според учените продаж­бата на оборуд­ването трябва да бъде пос­лед­ната опция, която трябва да бъде раз­г­ледана. Предиш­ното старо оборуд­ване за проекта АЕЦ „Белене” беше вър­нато обратно на рус­ката страна и беше продадено за жълти стотинки, припомни тя. БАН не раз­г­лежда вариант, в който ще се наложи допъл­нителна инвес­тиция от страна на дър­жавата. Ние раз­полагаме с най-ценното за този проект — с площадка, която е лицен­зирана, с оборуд­ване, което сме платили, и с нотификация на проекта, под­черта Пет­кова. 10,5 млрд. евро са чер­вената линия, която БАН смята, че не трябва бъде прек­рач­вана от гледна точка на раз­ходите, които трябва да бъдат инвес­тирани в проекта. Отделно от това док­ладът казва, че лих­вата трябва да е под 4,5%, а съот­ношението дълг — соб­с­т­вен капитал да е 70:30, поясни минис­търът. По думите й БАН определено казва, че има варианти, в които проек­тът е финан­сово жиз­нес­пособен. Енер­гий­ният минис­тър поясни, че БАН разиг­рава няколко сценария. Единият е с мак­симален раз­мер на раз­ходите, с лихва над 4,5% и съот­ношение дълг – соб­с­т­вен капитал, раз­лично от това, което БАН посочва. Там са разиг­рани 90 ком­бинации. „Когато раз­ходите са мак­симално завишени, тогава проек­тът е финан­сово нежиз­нес­пособен в нито една от 90-те ком­бинации. Но в другите сценарии се оказва, че проек­тът е финан­сови жиз­нес­пособен”, разясни Пет­кова. Ако започ­нем изг­раж­дането на АЕЦ „Белене” през 2019 г., тя ще бъде готова през 20282029 г., стана ясно още от думите на енер­гий­ния минис­тър. Според нея не се изк­лючва нито един вариант, а без „Росатом” този проект няма как да бъде реализиран. Тя допълни, че съх­ранението на оборуд­ването се осъщес­т­вява на площад­ката на АЕЦ „Белене” и не изис­ква кой знае какви инвес­тиции или специални знания и умения. Но за да бъдем абсолютно сигурни, че то ще се съх­ранява по начин, който ще гаран­тира неговото качес­тво, НЕК ще под­пише договор с „Атом­с­т­ройек­с­порт”, който да ни гаран­тира, че те ще правят прег­лед и над­зор по отношение на съх­ранението на оборуд­ването, посочи енер­гий­ният минис­тър. Тя изрази надежда скоро тези раз­говори да започ­нат, за да има яснота по темата в обоз­римо бъдеще. Същес­т­вува вариан­тът с изпол­з­ването на реак­торите, или на единия от тях, за седми блок на АЕЦ „Коз­лодуй“, но това трябва да бъде след­ващ вариант, ако пър­вият не се реализира успешно, отбеляза енер­гий­ният минис­тър.