Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 103, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) МВФ: По сива икономика България е близо до Африка

МВФ: По сива икономика България е близо до Африка

МВФ: По сива икономика България е близо до Африка

През 2017 г. страната убедително води на Европа в негативната класация

Сред­ното ниво на сивата икономика на Бъл­гария за периода 19912015 г. е 29,17%. Това показ­ват дан­ните на Меж­дународ­ния валутен фонд, който е оценил раз­мера на сивата икономика в 158 дър­жави по света. През раз­лич­ните години делът на сивата икономика в Бъл­гария се е движел между 20,83% и 35,3%. На фона на Европа показателите за Бъл­гария са изк­лючително високи. Те ни доб­лижават до Румъния, където сред­ните показатели за периода са 30,14%. Ако срав­няваме Бъл­гария с останалия свят, тук дан­ните също не трябва да ни утешават, защото се доб­лижаваме до африкан­с­ките дър­жави и Пакис­тан. Дан­ните за 2017 г. пос­тавят страната ни на първо място сред 31 европейски икономики по сив сек­тор. Той заема 29,6% и тук водим пред останалите ни бал­кан­ски съседи: Тур­ция /27,2%/, Хър­ватия /26,5%/ и Румъния /26,3%/. Гър­ция, чиято икономика и финанси, се сринаха през пос­лед­ното десетилетие демон­с­т­рира далеч по-добри резул­тати от нас през миналата година. Там сивият сек­тор е 21,5%. Най-добре от европейс­ките дър­жави са Швей­цария /6%/, Авс­т­рия /7,1%/ и Люк­сем­бург /8,2%/. Непос­ред­с­т­вено сред тях е Холан­дия, която е най-големият чуж­дес­т­ранен инвес­титор у нас, с 8,4%. Автори на изс­лед­ването са икономис­тите Леан­дро Медина от африкан­с­кия депар­тамент на МВФ и Фрид­рих Шнай­дер от Универ­ситета Кеп­лер в Линц. То е пуб­ликувано в серията док­лади на МВФ Working Papers. Това е едно от пър­вите изс­лед­вания, в които се прилагат нови статис­тически методи за оценка на сивата икономика. До 90-те години икономис­тите обичайно оценяваха сивия сек­тор на базата на раз­личията в сис­темата за национално счетовод­с­тво, в редица случаи с помощта на по-малко точни методи, свър­зани с анализа на пазара на труда, енер­гий­ното пот­реб­ление, скоростта на парич­ния оборот. В основата на изс­лед­ването на Медина и Шнай­дер са пос­тавени три относително нови метода – моделът MIMIC /позволява за се отчитат няколко фак­тора и час­тично да се реши проб­лема с двой­ното счетовод­с­тво на сивата икономика, който силно изк­ривява оценката/, CDA /търсенето на парич­ния пазар/ и Predictive Mean Matching, PMM.

България

Култура

Русенската опера представя “Севилският бръснар“

Русен­с­ката опера ще пред­с­тави “Севил­с­кият бръс­нар“ — от Росини, на 27 май в зала “Фил­хар­мония“. Режисьор е извес­т­ният оперен бас Орлин Анаст…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Руската централна банка опитва да спре ръста на рублата

Рус­ката цен­т­рална банка намали основ­ния лих­вен процент след извън­редно заседание, тъй като влас­тите се опит­ват да овладеят курса на руб­лата,…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...