Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Борисов заповяда: До всяка дупка на пътя да има полицай

Борисов заповяда: До всяка дупка на пътя да има полицай

Борисов заповяда: До всяка дупка на пътя да има полицай

200 000 души от админис­т­рацията да стоят по шосетата, докато не свър­шат ремон­тите, обяви премиерът, който за трети път държи в ръцете си съд­бата на цял един народ Противодейс­т­вието на битовата прес­тъп­ност и със­тоянието на репуб­ликан­с­ката пътна мрежа в края на зим­ния сезон бяха основ­ните теми на оперативно заседание на правител­с­т­вото, свикано вчера от премиера Бойко Борисов. Премиерът въз­ложи на минис­търа на вът­реш­ните работи организирането на видеонаб­людението и осигуряването на полицейско присъс­т­вие в мал­ките населени места да стане негов личен приоритет. Министър-председателят заповяда админис­т­рацията на АПИ и полицията да бъдат ангажирани активно с осигуряване на сигур­ността на пътуващите по време на ремон­тите, както и с под­помагане на мес­т­ните власти при изпъл­нение на отговор­нос­тите им по отношение на общин­с­ките пътища. Изказ­ването му за пътищата пуб­ликуваме без редак­тор­ска намеса, за да пос­лушат и за световен опит. „Има обек­тивни причини да се отворят много дупки по улиците — от минус 1015 градуса за един ден стана плюс 20 градуса. То, дето се вика, ако е пломба на зъб при такава рязка тем­пература — пада. Обър­нете внимание, Нан­ков, особено по скорос­т­ните пътища. Където отговарят общините, ще им помог­нете да вземат мерки. Вижте и горещото рецик­лиране. Но отворят ли се такива дупки, започ­вате от кмета. Админис­т­рацията на АПИ — слагате им свет­лоот­разяващите жилетки. Полицията — ако трябва, една част от нея поема кон­т­рола на пътищата и стоят до дуп­ките докато не се запъл­нят. Това не може да продъл­жава! Хората чупят коли, пукат гуми, а и това си е реална опас­ност за живота. И после им обяс­нявате, че в общи линии още година ще е така, докато влезе ТОЛ сис­темата. Пътищата като километри са ни много, парите за под­дръжка са малко. Влезе ли ТОЛ сис­темата, аз съм убеден, че поне милиард — милиард и половина приходи ще се генерират, които ще отидат за под­дръжка. Това го прилагате в пълна сила. Въз­лагаш на облас­т­ните начал­ници — всеки говори с кмета, правят си график. Защото има на места отворени такива ями, които сега като падне дъж­дът не се виж­дат и ще се пребие човек. Докато не се оправи — ще стои там. Убеден съм, че имаме и сили, и мощ­ности, стига да има воля и желание. Не само да регис­т­рираме хор­с­кото нещас­тие. Защото, като си счупиш джан­тата и пук­неш гумата — да говорим за европейска интег­рация, Европейски съюз, европейско пред­седател­с­тво… Пос­лед­ното, което минава на хората през акъла, е това. Двеста хиляди души админис­т­рация имаме! Ако трябва — всички ги изкар­вате навън и докато не се поп­рави — стоят, алар­мират. И тогава ще видите как много по-бързо ще стане ремон­тът», завър­шва изказ­равено си за пътищата премиерът, който за трети път държи в ръцете си съд­батата на цял един народ.

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие